Eesti keele kursus A2

Kursuse eesmärk
Õppe eesmärgiks on omandada A2-tasemel keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, korrektseid ja arusaadavaid lauseid moodustada, neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada. Kursus aitab õpilasel valmistuda A2-taseme keeleeksamiks.
Õpiväljundid
Rääkides igapäevastel teemadel, kasutab sagedasi sõnu ja käibefraase (teenindussfäär, tööolukorrad, huvipakkuvad teemad) ja seob oma jutu lihtsate sidesõnade abil.
Vastab lühematele selgetele telefonikõnedele.
Esitab vajadusel täpsustavaid küsimusi.
Kasutab suhtluses viisakusväljendeid.
Väljendab põhilisi tundeid.
Mõistab lühikesi lihtsamaid tekste, mis sisaldavad sagedasi sõnu: kirjad, juhised, retseptid, kutsed, artiklid.
Leiab faktiinfot lihtsatest igapäevatekstidest: kuulutused, sõiduplaanid, telekava, menüü.
Mõistab lihtsaid igapäevaseid teateid avalikes kohtades.
Kirjutab lühikesi lihtsamaid lauseid igapäevastel teemadel ja kasutab lihtsamaid sidesõnu (ja, aga ja sest).
Paneb kuulamise järgi kirja lihtsaid lühikesi teateid.
Täidab isikuandmeid nõudvaid formulare.
Mõistab selget ja aeglast rääkimist olulistel elulistel teemadel: pere, kodu, töö.
Saab aru selgelt esitatud numbri- ja faktiinfost, mõistab lihtsaid juhiseid.
Mõistab lihtsamat faktiinfot teleuudistes ja saadete põhisisu, mis esitatakse piltide või muu tugimaterjali taustal.
Ă•ppe sisu
1. Mina ja minu perekond (isikuandmed, sugulased, enesetutvustus, välimus ja iseloom).
2. Haridus (hariduskäik, koolielu, edasiõppimisvõimalused).
3. Elukutse, amet ja töö (elukutsed, töökuulutused, töösuhted).
4. Teenindus (teenindusasutused, arveldamine, juhendid ja sildid).
5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht (majapidamine ja olme, kodu ümbrus).
6. Enesetunne, tervis ja heaolu (tervislik seisund, ravimid, suhtlus arstiga).
7. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus (huvid ja hobid, kultuuriüritused, tähtpäevad, piletid).
8. Sisseostud, hinnad (suhtlus teenindajaga, kaupade hinnad ja mõõdud, poodide asukoht ja lahtiolekuaeg).
9. Söök ja jook (toitumisharjumused, menüü, retseptid, laua broneerimine).
10. Inimeste suhted ühiskonnas (sõnumid ja teated, sõprus, emotsioonid).
11. Keskkond, kohad, loodus, ilm (kodukoha kirjeldus, ilmateade; tuntud loomad, linnud ja taimed).
12. Kultuur ja keeled, keelte õppimine (kultuurisündmused, keelteoskus ja keele õppimise võimalused).
13. Reisimine, transport, vaatamisväärsused (ühistransport, sõiduplaanid, postkaardi saatmine, ööbimine hotellis).
Auditoorne töö koosneb õppetundidest ja seal teostatavatest praktilistest ülesannetest ja arutelust. Õppetöö toimub ka rühmatööde vormis. Mõnedes õppetundides on auditoorne ja veebipõhine keeleõpe ühendatud. Klassikalise auditoorse keeleõppe ja veebipõhise õppe kombineerimine on efektiivne.
Iseseisva töö käigus kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitud materjali, omandatakse sõnavara, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Iseseisev töö hõlmab ka kodutööd vastavalt õpetaja poolt antud ülesannetele ja kontaktõppeks valmistumine. Iseseisev töö toimub suures osas e-õppe keskkondades: „Keeleklikk“, „Pille ja Lauri lood“, „Eesti keel e-õppes. Sõnavara omandamine.“ E-õppe keskkond sisaldab interaktiivseid ja multifunktsionaalseid vahendeid õppijate keeleoskuse arendamiseks.
Omandatavad keeleteadmised:
Kiri ja hääldus: Eesti tähestik. Hääliku ja tähe vaheline seos. Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud; g ,b, d helitus. Hääldamine, selle korrigeerimine, rõhk. Hääldamise erinevusi eesti ja vene keeles.
Nimisõnad: nimisõna käänamine; nimisõna ainsuse ja mitmuse nimetava moodustamine; ühildumine omadus- ja arvsõnaga. Õpitavate sõnade käändelõpud. Kohakäänded, nende kasutamine; lühike ainsuse sisseütlev.
Tegusõnad: tegusõna pööramine isikulises tegumoes; tegusõna ajad ja kõneviisid: olevik ja lihtminevik (jaatav ja eitav vorm); kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; tegusõna põhivormid; ma- ja da- infinitiivi kasutamine; rektsioon.
Omadussõnad: omadussõnade käänamine, ühildumisreeglid täiendi vormis, käändumatud omadussõnad, omadussõna võrdlusastmed (keskvõrre ja kõige-ülivõrre).
Arvsõnad: põhiarvsõna (1-1000) ja järgarvsõna (1-31) kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas käändes. Aastaarvude kasutamine, vastused küsimustele Millal? Mitu? Mitmes? Mitmendal? Mitmendas?
Asesõnad: isikulised asesõnad (pikad ja lühikesed vormid).
Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
Küsisõnad: küsilausete moodustamine; sõnade järjekord küsilauses.
Sidesõnad: sidesõnad ja, aga ja sest lauses.
Lauseõpetus: sõnade järjekord lauses, tegusõna olema, öeldise koht lauses.