Ingflise keel algajad (A1)

Täienduskoolituse õppekava: Inglise keele algajate kursuse õppekava (A1)

Ă•ppekavarĂĽhm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Ă•ppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ning 20 akad. tundi iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – kõigile huvilistele
Ă•ppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk
Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • Ă•ppija mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada.
  • Ă•ppija oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi kĂĽsimustele.
  • Ă•ppija suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Ă•ppesisu
Olulisemad teemad: tutvustamine, riigid ja rahvused, suhted, lemmikud, elu, nädal, linnad, majad, toitumine, riided ja ostmine, sündmused, kangelased, reisimine, oskused ja talent, tulevik. Olulisemad grammatika teemad: mitmuse tunnus, tegusõna pööramine (olema); eessõnad in, near, omastav kääne; have/has, omadussõnad, vastandsõnad, kas-küsimused, küsisõnad, there is/there are, kestev olevik.

Ă•ppemeetodid
Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Ă•ppekeskkond
Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. Ühe õppeklassi suurus on 36 m². Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, teler, dataprojektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Ă•ppematerjalid
New Inside Out Beginner; Cutting Edge Starter; lisamaterjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Õpingute lõpetamise tingimuseks on kirjalik test.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Teadmist test Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 75% õigeid vastuseid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Magistrikraad või sellele vastav erialane haridus.

Ă•ppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 31.08.2015