Inglise keel veidi õppinutele

Inglise keel veidi õppinutele (A1- A2)

Kursuse põhieesmärgiks on kolme osaoskuse – lugemine, kuulamine, rääkimine – sĂĽstemaatiline arendamine mitmesuguste tegevuste kaudu:

1) tekstide lugemine, kuulamine, arutamine (paaristöö, rühmatöö, rollimängud)
2) töö sõnavaraga (mitmesugused sõnavaraharjutused, sõnavaramängud)
3) grammatika harjutamine
4) häälduse harjutamine

Kursusel käsitletakse järgnevaid vestlusteemasid:

1) Enda tutvustamine
2) Perekond
3) Vaba aja tegevused, hobid, huvid
4) Kodu
5) Tartu, Eesti

Grammatika osas pööratakse tähelepanu järgnevale:

1) Lihtoleviku kasutamine (jaatav vorm, eitav vorm, kĂĽsimus)
2) There is/there are laused
3) Tähtsamad aja- ja kohaeessõnad, eessõnalised väljendid
4) Modaaltegusõnad can ja must
5) Lihtminevik (jaatav vorm, eitav vorm, kĂĽsimus)

Kursuse põhiõpik on NEW HEADWAY ELEMENTARY (Liz and John Soars), lisaks õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjalid.