Tööalane inglise keele kursus

Tööalane inglise keele kursus

Tööalane inglise keele kursus on mõeldud kõigile, kes oma töös inglise keelt kasutavad. Tundides paneme suurt rõhku vaba eneseväljenduse arendamisele nii suuliselt kui kirjalikult, aga harjutame ka inglise keele kuulamist ning kordame ja õpime juurde kõige vajalikumaid grammatilisi teemasid.

Keskendume temaatiliselt just kontoritöö ning äritegevusega seotud sõnavarale. Näiteks tuleb juttu ärikohtumiste organiseerimisest, asjaajamisest telefoni teel, läbirääkimise-alasest sõnavarast, aga ka igapäevasest suhtlemisest kolleegidega. Harjutame erinevat tüüpi ametlike kirjade kirjutamist, telefoni teel saadud sõnumite efektiivset kirjapanemist ja palju muud.

Õppetöö toimub väikestes gruppides ja kasutame õppemeetodeid grupi- ja paaristöödest ja debattidest kuni mängulise lähenemiseni, eesmärgiga muuta õppimine meeldivaks ja kasulikuks toeks igapäevatööle. Kursuse lõpuks tunnevad õpilased end ärikeskkonnas inglise keeles suheldes vabamini, tundes ära ja osates kasutada levinud väljendeid ja olles tuttav ingliskeelse kontorisõnavaraga.

Õppijatel peaks enne kursuse alustamist olla vähemalt inglise keele elementaartase (A2).