Eesti keele kursus edasijõudnutele, B1

Kivilinna Keeltekooli täienduskoolituse „Eesti keele kursus B1-tasemel“ õppekava

Õppekavarühm: keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: Õppe kogumaht A2-tasemelt järgmisele, B1-tasemele jõudmiseks on 200 tundi, mis jaotub järgmiselt: 150 akadeemilist kontaktõppetundi ja 50 akadeemilist iseseisva kodutöö tundi (õpitu kinnistamise eesmärgil). Ühe akadeemilise tunni pikuses on 45 minutit.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Kursuse sihtgrupiks on kõik huvilised, kes algaja keelekasutajana tahavad eesti keelt edasi õppida ja edasijõudnute tasemeni (B1) arendada.

https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/B1_eristuskiri.pdf

Õppe alustamise tingimused: õppemaksu tasumine, eesti keele oskus vähemalt A1-tasemel.

Kursuse eesmärk
Õppe eesmärgiks on omandada B1-tasemel keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada. Õpilane saab hästi hakkama Eesti riigis, kus eesti keelt räägitakse.

Õpiväljundid
Õpiväljundit arendatakse süstemaatiliselt läbi nelja osaoskuse.
1. Kuuldu mõistmine (kuulamine).
Õpilane mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Õpilane mõistab, kui tema poole argipäevasituatsioonides eesti keeles pöördutakse; saab üldjoontes aru eestikeelsete saadete (nt päevauudised), filmide jms sisust.
2. Loetu mõistmine (lugemine).
Õpilasel on piisav sõnavara ja teadmised grammatikast, et mõista eestikeelsete, eeskätt ajakirjanduslike tekstide sisu.
3. Kirjutamine
Õpilane oskab vajadusel koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal (kiri, e-kiri, blogipostitus jne), ametlikku teksti (ankeedi täitmine, CV, avaldus jne).
4. Rääkimine. Õpilane oskab teemakohaselt vestelda, kirjeldada sündmusi, põhjendada oma seisukohti, arutleda, küsida infot, rääkida iseendast.

Ă•ppesisu
Kursus keskendub järgmistele keeleteemadele.
• Eesti keel kui astmevahelduslik keel. Muutuvate sõnade, käänd- ja pöördsõnade laadija vältevaheldus.
• Eesti keele käänded, käänetevahelised seosed.
• Ainsus ja mitmus. Mitmuse moodustamine
• Tegusõna pööramine: pööre, tegumood, aeg, kõneviis, kõneliik.
• Käändkonnad ja pöördkonnad – muuttüübid.
• Rektsioon.
• Sidesõnade õige kasutamine.
• Sõnatuletus.
• Eesti keele sõnavara. Fraseologismid, kõnekeelsus.

Ă•ppematerjalid

M. Kitsnik ,,Eesti keele õpik. B1, B2 + CD“. Ilo, 2012.
Kitsnik ,,Eesti keele töövihik. B1, B2“. Ilo, 2012.
M. Kitsnik ,,Eesti keele õpetajaraamat. B1, B2“. Ilo, 2012.
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik ,,Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele“. Eesti keele grammatika. Avita, 2012.
Õigekeelsussõnaraamat. https://www.eki.ee/dict/qs/.
Lisamaterjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Õpingute lõpetamise tingimuseks on test. Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Magistrikraad või sellele vastav erialane haridus.

Ă•ppekava kinnitamise aeg