Vene keel algajatele

Vene keel algajatele A1

Eesmärk:
Keeleoskustaseme A1 saavutamine.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada
• oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele
• suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama

Ă•ppesisu:
Olulisemad kursusel käsitletavad sõnavara teemad on enesetutvustus, rahvused, riigid, keeled, arvud, kellaaeg, kuupäevad, aastaajad, minu pere, hobid. Olulisemad grammatikateemad on: küsisõnad, küsimuste moodustamine, vastused, jah/ei küsimus, nimisõnade ainsus ja mitmus.

Ă•ppemeetodid:
Rollimängud, grupi-ja paaristöö, video vaatamine, kuulamis-ja tõlkeharjutused.