Eesti keele kursus edasijõudnutele, B1

Eesti keel edasijõudnutele, B1

Kursuse eesmärk
Õppe eesmärgiks on omandada B1-tasemel keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada. Õpilane saab hästi hakkama Eesti riigis, kus eesti keelt räägitakse.

Õpiväljundid
Õpiväljundit arendatakse süstemaatiliselt läbi nelja osaoskuse.
1. Kuuldu mõistmine (kuulamine).
Õpilane mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Õpilane mõistab, kui tema poole argipäevasituatsioonides eesti keeles pöördutakse; saab üldjoontes aru eestikeelsete saadete (nt päevauudised), filmide jms sisust.
2. Loetu mõistmine (lugemine).
Õpilasel on piisav sõnavara ja teadmised grammatikast, et mõista eestikeelsete, eeskätt ajakirjanduslike tekstide sisu.
3. Kirjutamine
Õpilane oskab vajadusel koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal (kiri, e-kiri, blogipostitus jne), ametlikku teksti (ankeedi täitmine, CV, avaldus jne).
4. Rääkimine. Õpilane oskab teemakohaselt vestelda, kirjeldada sündmusi, põhjendada oma seisukohti, arutleda, küsida infot, rääkida iseendast.

Ă•ppesisu
Kursus keskendub järgmistele keeleteemadele.
• Eesti keel kui astmevahelduslik keel. Muutuvate sõnade, käänd- ja pöördsõnade laadija vältevaheldus.
• Eesti keele käänded, käänetevahelised seosed.
• Ainsus ja mitmus. Mitmuse moodustamine
• Tegusõna pööramine: pööre, tegumood, aeg, kõneviis, kõneliik.
• Käändkonnad ja pöördkonnad – muuttüübid.
• Rektsioon.
• Sidesõnade õige kasutamine.
• Sõnatuletus.
• Eesti keele sõnavara. Fraseologismid, kõnekeelsus.

Ă•ppematerjalid

M. Kitsnik ,,Eesti keele õpik. B1, B2 + CD“. Ilo, 2012.
Kitsnik ,,Eesti keele töövihik. B1, B2“. Ilo, 2012.
M. Kitsnik ,,Eesti keele õpetajaraamat. B1, B2“. Ilo, 2012.
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik ,,Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele“. Eesti keele grammatika. Avita, 2012.
Õigekeelsussõnaraamat. https://www.eki.ee/dict/qs/.
Lisamaterjalid.