Eesti keele B1 taseme kursus(moodulid B1.1 ja B1.2)

B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

Õppekavarühm: keeleõpe
Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht A2-tasemelt järgmisele, B1-tasemele jõudmiseks on 200 tundi, mis jaotub järgmiselt: 150 akadeemilist kontaktõppetundi ja 50 akadeemilist iseseisva kodutöö tundi (õpitu kinnistamise eesmärgil). Ühe akadeemilise tunni pikkuseks on 45 minutit.
Õppetöö võib toimuda ka moodulitena:
B1.1 ehk esimene moodul ja B1.2 ehk teine moodul. B1.1 ehk esimene moodul jaotub järgmiselt: 90 akadeemilist kontaktõppetundi ja 20 akadeemilist iseseisva kodutöö tundi. B1.2 ehk teine moodul jaotub järgmiselt: 60 akadeemilist kontaktõppetundi ja 30 akadeemilist iseseisva kodutöö tundi. Soovitav on peale esimese mooduli, B1.1, läbimist jätkata koheselt B1.2 kursusel. Esimese mooduli lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundidest, pidevalt sooritatud kodused/iseseisvad ülesanded ning lõputesti sooritamine. Omandatud teadmisi hinnatakse kirjaliku testi ja suulise vestluse käigus. Tõend väljastatakse õppijale, kes 1) on tundides osalenud vähem kui 75%, 2) ei ole omandanud lõputestiga kontrollitavaid teadmisi ning oskusi ega sooritanud nõutud ülesandeid.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Kursuse sihtgrupiks on kõik huvilised, kes algaja keelekasutajana tahavad eesti keelt edasi õppida ja iseseisva keelekasutaja tasemeni (B1) arendada.
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/B1_eristuskiri.pdf
Kursusel osalemise eelduseks on õppemaksu tasumine ja eesti keele oskus vähemalt A2-tasemel. B1-taseme eesti keele õpingute alustamiseks esitab õpilane tunnistuse edukalt sooritatud A2-taseme eksami kohta. Vajadusel kontrollitakse keeleoskuse tasemele vastavust vestluse käigus või viiakse läbi keeltekoolisisene test. Keeltekoolisisese testi läbiviimisel lähtutakse veebipõhisest eesti keele A2-taseme proovitestist lehel TESTEST.
http://web.meis.ee/testest/repository.php?ref_id=55&cmd=render

Kursuse eesmärk
Õppe eesmärgiks on omandada B1-tasemel keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, korrektseid ja arusaadavaid lauseid moodustada, neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada. Kursus aitab õpilasel valmistuda B1-taseme keeleeksamiks.
Moodulite õpiväljundid
Õpiväljundit arendatakse süstemaatiliselt läbi nelja osaoskuse.
B1.1 ehk esimese mooduli läbimisel õppija:
• mõistab kirjakeelset igapäevasituatsiooni teksti, mida kuuleb selges tavakõnes tuttaval või päevakajalisel teemal, nagu töö, vaba aeg jne
• mõistab ka pikemat teksti tuttaval teemal, kui räägitakse aeglasemalt või korratakse teksti
• saab aru lühematest kirjalikest tekstidest (sh arvutitekstidest), mis on kirjakeelsed, koosnevad sagedamini esinevatest või tuttavatest sõnadest
• pikemate tekstide lugemisel mõistab peamõtet, kui teema on talle tuttav.

Ă•ppe sisu
I Pere ja isikuandmed (kontaktandmed, päritolu, rahvus, töökoht ja amet, perekond).
vene nimede kirjutamine ladina tähtedega
eesti keele käänded, käänamistabel, ainsus ja mitmus
isikuliste asesõnade kasutamine ja käänamine
kĂĽsimused kellel? ja kelle juures?
Auditoorne töö 15 t.
Iseseisev töö 4 t. Ankeetide täitmine ja koostamine. Formaalse ja mitteformaalse keelekasutuse analüüs.
II Kodu ja elukeskkond (kodu ja selle ĂĽmbrus, majapidamine, lemmikloomad, linna- ja maakodu, kinnisvara ja eluaseme ĂĽĂĽrimine, eluruumid ja sisustus).
käänd- ja pöördsõnade tüvemuutused, eesti keel kui astmevahelduslik keel
kohakäänete moodustamine ja kasutamine (sh lühike ja pikk sisseütlev)
tegusõna olevik ja lihtminevik
sõnad käima ja minema
Auditoorne töö 15 t.
Iseseisev töö 3 t. Kuulutused (Tartu kultuuriakna sündmused). Blogipostitused (lugemine ja kirjutamine).
III Reisimine ja transport (reisi organiseerimine, ühistransport, Eesti vaatamisväärsused, loodussõbralik käitumine).
omadussõnade alg-, kesk- ja ülivõrre
kõneviisid (palve ja käsu esitamine)
modaalverbid saama, võima, tohtima ja suutma
Auditoorne töö 15 t.
Iseseisev töö 3 t. Võrdlemine (info- ja tootekataloogid). Juhendi koostamine (reisisihtkoht).
IV Vaba aeg ja harrastused (vaba aja veetmise võimalused, hobid, puhkuse veetmine, kultuuriüritused, tähtpäevad).
täismineviku moodustamine
liht- ja täismineviku kasutamine
mine- ja ja-liide, liite käänamine
Auditoorne töö 15 t.
Iseseisev töö 3 t. Info otsimine ja edastamine (ettekanne).
V Haridus ja töö (hariduskäik, elukutse, erialad ja ametid, töökuulutused, töövestlus).
ainsuse ja mitmuse osastav kääne (sh lühike mitmuse osastav)
käänetevahelised seosed (ainsuse omastav ja mitmuse nimetav)
umbisikuline tegumood
Auditoorne töö 15 t.
Iseseisev töö 3 t. Täiskasvanute täiendõpe (infootsing, diskussioon). CV koostamine.
VI Teenindus (suhtlemine kliendiga/teenindajaga, teenuste/toodete tutvustamine, aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine).
omadussõnade moodustamine
omadussõnade võrdlusastmete käänamine
käändelised nud-, tud- ja mata-vormid
Auditoorne töö 15 t.
Iseseisev töö 4 t. Infovoldiku koostamine.

B1.2 ehk teise mooduli läbimisel õppija:
• kirjeldab lihtsate, aga seostatud lausetega sündmusi, kavatsusi; selgitab enda seisukohti ja plaane
• annab edasi nähtu, kuuldu või loetu sisu, sõnastab oma mõtteid ja kirjeldab muljeid
• tuttava teema puhul alustab ja jätkab lihtsamat vestlust, lõpetab selle
• kirjutab tuttaval teemal lihtsamaid tekste.
• kirjutab lühemaid ettekandeid, kui on ettevalmistuseks aega.
Ă•ppe sisu
VII Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olmeteenused ja kaubandus, asutused ja ettevõtted, ametiasutustega suhtlemine).
ma- ja da-tegevusnimi
omadussõnast määrsõna moodustamine
määrsõnaliited
Auditoorne töö 15 t.
Iseseisev töö 6 t. Tootekirjeldused ja müügikuulutused (koostamine, tõlkimine). Ametliku kirja koostamine, sellele vastamine.
VIII Tervis ja tervishoid (arstiabi, enesetunne ja tervislik seisund, ravikindlustus, õnnetusjuhtumid ja abi kutsumine, ravimid, haiguste ennetamine).
jaatav ja eitav kõne
tingiv kõneviis
enimkasutatavate verbide rektsioon
Auditoorne töö 13 t.
Iseseisev töö 8 t. Seletuskirja koostamine. Uudistesaated.
IX Inimsuhted (iseloomuomadused, emotsioonid, suhtlemine internetis, klubiline ja seltsiline tegevus).
määrsõnade võrdlusastmed
käändeliste verbivormide kasutamine põimlause kõrvallause asemel
Auditoorne töö 13 t.
Iseseisev töö 8 t. Elektronkiri. Internetikeele eripära analüüsimine.
X Toitumine (söök ja jook, menüü, toiduained, tervislik toitumine, retseptid, toitlustusasutused).
arvsõnade käänamine
lõpetatud ja lõpetamata tegevus
paronüümide õige kasutamine
Auditoorne töö 13 t.
Iseseisev töö 8 t. PowerPoint vms ettekanne teemal ,,Minu Eesti“.
Ă•ppetegevused osaoskuste kaupa
Lugemine: lühikesed ja lihtsamad artiklid, lühikesed ja lihtsamad jutukesed, teated, kirjad, kuulutused, juhised, laulusõnad.
Kuulamine: pikemad tavatempoga dialoogid mitmesugustes suhtlussituatsioonides (eri suhtlusfunktsioonide väljendamine), autentsed intervjuud, igasugused avalikud teated, uudised üldistel teemadel, telesaated üldistel teemadel, raadiosaated üldistel teemadel, laulud, juhised (lihtsamad kasutusjuhendid, tee juhatamine jmt), filmid.
Rääkimine: dialoogid eri suhtlussituatsioonides (teeninduses, kaubanduses, huvialadega seotud, tööalased, sõprade ja sugulastega jne); probleemide lahendamine, kaaslastega arutamine, kokkulepete saavutamine; juhtumite kirjeldamine; juhiste andmine; asjade, objektide, inimeste kirjeldamine; kogetust jutustamine; telefonikõnede pidamine; põhiliste keelefunktsioonide väljendamine; vestluse algatamine ja juhtimine.
Kirjutamine: isiklikud ja ametlikud kirjad, kirjavahetus, postkaartide kirjutamine; päevik ja blogi, sõnumid ja teated; kutsed, kuulutused ja avaldused; ankeedid, CV koostamine; lühikonspektid, ettekanne ja kõne; õigekirja harjutused.

Ă•ppekeskkond
Keeleõpe toimub kaasaegses loenguruumis Tartus, Sõpruse pst 2. Koolitusklassid asuvad 3. korrusel. Koolitusklasside aknad on avatavad õhutamiseks ja akende ees on rulood liigse päikese kaitseks. Olemas on lauad ja toolid, mida saab vastavalt vajadusele ümber paigutada. Istekohti laudade taga on 12-16 inimesele, vajadusel kuni 22 inimesele. Valgustus on hea. WC ja kätepesu võimalus. Hea ühistranspordiühendus ja tasuta parkimisvõimalused ümbruskonnas.
Keeltekooli avarad ja valgusküllased klassid on varustatud koolitustehnika ja -vahenditega: seinatahvel, pabertahvel, WiFi, dataprojektor, televiisor, arvuti kasutamise võimalus.
Koolitusest osavõtjatel on võimalus majas kohapeal lõunat süüa. Keeltekool tagab koolitusel osalejatele kohvi- või teepausi.

Ă•ppemeetodid
Kursus toimub kommunikatiivse ja ülesandepõhise õppemeetodi järgi: aktiivse tegevuse kaudu omandatakse suhtluspädevused ning selleks vajalik sõnavara ja keelestruktuurid. Tundides kasutatakse kõiki osaoskusi tasakaalustatult arendavaid ülesandeid, tehakse rollimänge ja ülesandeid keelekeskkonnas, kasutatakse mängulisi elemente, mis tõhustavad õppeprotsessi. Arendatakse mõtlemisoskust ja õpioskusi. Õppematerjalidena kasutatakse võimalikult palju aktuaalseid autentseid materjale.
Auditoorne õpe ja iseseisev õpe. Traditsioonilised õppemeetodid: erinevad kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused. Aktiivõppemeetodid: suuline vestlus, dialoogid, paaristöö, rollimängud, saatelõikude jms vaatamine, muusika kuulamine. Õppemeetodite valik sõltub õppegrupist.
Iseseisev töö. Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul. Õppetööd toetavad e-õppe keskkond ja interaktiivsed e-õppe materjalid. Iseseisvaid töid arutatakse ja õpetaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.

Ă•ppevahendid
Kursuse põhilisteks õppevahenditeks on eesti keele õpik koos juurdekuuluva CDga ja töövihik. Lisaks kasutatakse avalikke veebisõnastikke ning avalikke e-õppe materjale Internetist.

Ă•ppematerjalid
Kursuse põhilised õppematerjalid
M. Kitsnik ,,Eesti keele õpik. B1, B2 + CD“. Ilo, 2012.
M. Kitsnik ,,Eesti keele töövihik. B1, B2“. Ilo, 2012.
Kursuse e-õppe materjalid
Eesti-vene sõnaraamat. https://www.eki.ee/dict/evs/index.cgi
Vene-eesti sõnaraamat. https://eki.ee/dict/ves/
Eesti keele põhisõnavara sõnastik. http://www.eki.ee/dict/psv/
Õigekeelsussõnaraamat. https://www.eki.ee/dict/qs/.
Eesti keele ja kultuuri kursused. Harjutused B1-tasemele. https://keeleweb2.ut.ee/
www.keeletee.ee
Innove. B1-taseme näidiseksam. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2019/01/B1_eristuskiri-1.pdf
Innove. Eesti keele tasemetestid harjutamiseks. http://web.meis.ee/testest/

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundidest, pidevalt sooritatud kodused/iseseisvad ülesanded ning lõputesti sooritamine. Omandatud teadmisi hinnatakse kirjaliku testi ja suulise vestluse käigus. Lõputest sarnaneb riiklikule tasemeeksamile (kontrollitakse kõiki nelja osaoskust), seetõttu on hindamiskriteeriumid samad (100 võimalikust punktist tuleb saada vähemalt 60%).
Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on 1) läbinud kursuse ja täitnud eelpool nimetatud tingimused, 2) tasunud kursuse eest.
Tõend väljastatakse õppijale, kes 1) on tundides osalenud vähem kui 75%, 2) ei ole omandanud lõputestiga kontrollitavaid teadmisi ning oskusi ega sooritanud nõutud ülesandeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Magistrikraad või sellele vastav erialane haridus.

Ă•ppekava kinnitamise aeg: 30.12.2023