Eesti keele kursus B2.1 (individuaalõpe)

Kivilinna Keeltekooli B2.1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava (individuaalõpe)

Õppekavarühm: keeleõpe
Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht B1-tasemelt järgmisele, B2-tasemele jõudmiseks on 450 tundi, mis jaotub järgmiselt: 250 akadeemilist kontaktõppetundi ja 200 akadeemilist iseseisva kodutöö tundi (õpitu kinnistamise eesmärgil). Ühe akadeemilise tunni pikkuseks on 45 minutit.
Õpe võib toimuda moodulitena, B2.1 ehk esimene moodul, B2.2 teine moodul ja B2.3 ehk kolmas moodul. B2.1 ehk esimene moodul jaotub järgmiselt: 78 akadeemilist kontaktõppetundi ja 60 akadeemilist iseseisva kodutöö tundi.
Kursus (moodulid B2.1, B2.2, B2.3) on üles ehitatud käsitletavate suhtlusteemade kaupa, mida on kokku üksteist. Seega peatutakse igal teemal 22-23 akadeemilist tundi (kokku 250 tundi), millele lisandub iseseisev töö 200 tunni ulatuses.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Kursuse sihtgrupiks on kõik huvilised, kes tahavad eesti keelt edasi õppida ja iseseisva keelekasutajana kesktasemelt (B1) edasijõudnute tasemeni (B2) arendada.
Kursusel osalemise eelduseks on õppemaksu tasumine ja eesti keele oskus vähemalt B1-tasemel. B2-taseme eesti keele õpingute alustamiseks esitab õpilane tunnistuse edukalt sooritatud B1-taseme eksami kohta. Vajadusel kontrollitakse keeleoskuse tasemele vastavust vestluse käigus või viiakse läbi keeltekoolisisene test. Keeltekoolisisese testi läbiviimisel lähtutakse veebipõhisest eesti keele B1-taseme proovitestist lehel TESTEST.
http://web.meis.ee/testest/repository.php?ref_id=55&cmd=render
Kursuse eesmärk
Õppe eesmärgiks on omandada B2.1-tasemel keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, korrektseid ja arusaadavaid lauseid moodustada, neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada. Kursus aitab õpilasel valmistuda B2-taseme keeleeksamiks.
B2.1 mooduli õpiväljundid
Õpiväljundit arendatakse süstemaatiliselt läbi nelja osaoskuse.
B2.1 ehk esimese mooduli läbimisel õppija:
Mõistab nii konkreetseid kui ka abstraktseid teemasid käsitlevaid keerukaid tekste
Mõistab oma erialaga seotut: erialast mõttevahetust, eriala tehnilisi arutlusi
Vestleb ettevalmistuseta eesti keelt emakeelena kõnelejatega vajalikul või huvipakkuval teemal
Õpiväljundit arendatakse süstemaatiliselt läbi nelja osaoskuse: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine.
Ă•ppe sisu
Suhtluskeel
I Avalikud asutused (asjaajamiseks vajalikud tekstitüübid; keeleetikett; vahetu või telefonisuhtlus; viisakusvestlus; pretensioonid, selgitused, lisateave).
II Olmeteenused ja kaubandus (info hankimine kaupade/teenuste kohta; asjakohane vahetu, interneti- või telefonisuhtlus; vajalike dokumentide vormistamine; arutelu teenindajaga).
III Tervis ja tervishoid (kaebuste esitamine, seisundi kirjeldamine; raviga seotud toimingute mõistmine; ravikindlustussüsteemis orienteerumine; asjakohane suhtlus arstikabinetis, apteegis, kõne Päästeametile).
IV Eluase ja kinnisvara (suhtlus kinnisvarafirma, panga, kindlustusega; asjakohased dokumendid; eluaseme täpne kirjeldus).
Keeleteadmised:
Käänetevahelised seosed
Ainsuse ja mitmuse osastav, lĂĽhike mitmuse osastav
ParonĂĽĂĽmid, sĂĽnonĂĽĂĽmid, antonĂĽĂĽmid
Sõnade tuletamine, produktiivsed liited
Omadussõna võrdlemine

Ă•ppekeskkond
Keeleõpe toimub kaasaegses loenguruumis Tartus, Sõpruse pst 2. Koolitusklassid asuvad 3. korrusel. Koolitusklasside aknad on avatavad õhutamiseks ja akende ees on rulood liigse päikese kaitseks. Olemas on lauad ja toolid, mida saab vastavalt vajadusele ümber paigutada. Istekohti laudade taga on 12-16 inimesele, vajadusel kuni 22 inimesele. Valgustus on hea. WC ja kätepesu võimalus. Hea ühistranspordiühendus ja tasuta parkimisvõimalused ümbruskonnas.
Keeltekooli avarad ja valgusküllased klassid on varustatud koolitustehnika ja -vahenditega: seinatahvel, pabertahvel, WiFi, dataprojektor, televiisor, arvuti kasutamise võimalus.
Koolitusest osavõtjatel on võimalus majas kohapeal lõunat süüa. Keeltekool tagab koolitusel osalejatele kohvi- või teepausi.
Ă•ppemeetodid
Kursus toimub kommunikatiivse ja ülesandepõhise õppemeetodi järgi: aktiivse tegevuse kaudu omandatakse suhtluspädevused ning selleks vajalik sõnavara ja keelestruktuurid. Tundides kasutatakse kõiki osaoskusi tasakaalustatult arendavaid ülesandeid, tehakse rollimänge ja ülesandeid keelekeskkonnas, kasutatakse mängulisi elemente, mis tõhustavad õppeprotsessi. Arendatakse mõtlemisoskust ja õpioskusi. Õppematerjalidena kasutatakse võimalikult palju aktuaalseid autentseid materjale.
Auditoorne õpe ja iseseisev õpe. Traditsioonilised õppemeetodid: erinevad kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused. Aktiivõppemeetodid: suuline vestlus, dialoogid, paaristöö, rollimängud, saatelõikude jms vaatamine, muusika kuulamine. Õppemeetodite valik sõltub õppegrupist.
Iseseisev töö. Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul. Õppetööd toetavad e-õppe keskkond ja interaktiivsed e-õppe materjalid. Iseseisvaid töid arutatakse ja õpetaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.
Ă•ppevahendid
Kursuse põhilisteks õppevahenditeks on eesti keele õpik koos juurdekuuluva CDga ja töövihik. Lisaks kasutatakse avalikke veebisõnastikke ning avalikke e-õppe materjale Internetist.
Ă•ppematerjalid
Kursuse põhilised õppematerjalid
M. Kitsnik ,,Eesti keele õpik. B1, B2 + CD“. Ilo, 2012.
M. Kitsnik ,,Eesti keele töövihik. B1, B2“. Ilo, 2012.
Eesti keele e-õppe materjalid „Suhtleme Eestis B2.1“
Eesti keele töövihik „Suhtleme Eestis B2.1“
Kursuse e-õppe materjalid
Eesti-vene sõnaraamat. https://www.eki.ee/dict/evs/index.cgi
Vene-eesti sõnaraamat. https://eki.ee/dict/ves/
Eesti keele põhisõnavara sõnastik. http://www.eki.ee/dict/psv/
Õigekeelsussõnaraamat. https://www.eki.ee/dict/qs/.
Eesti keele ja kultuuri kursused. Harjutused B2-tasemele. https://keeleweb2.ut.ee/
www.keeletee.ee
Innove. B2-taseme näidiseksam. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/B2-taseme-eksami-eristuskiri-kodulehele.pdf
Innove. Eesti keele tasemetestid harjutamiseks. http://web.meis.ee/testest/
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundidest, pidevalt sooritatud kodused/iseseisvad ülesanded ning lõputesti sooritamine. Omandatud teadmisi hinnatakse kirjaliku testi ja suulise vestluse käigus. Lõputest sarnaneb riiklikule tasemeeksamile (kontrollitakse kõiki nelja osaoskust), seetõttu on hindamiskriteeriumid samad (100 võimalikust punktist tuleb saada vähemalt 60%).
Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on 1) läbinud kursuse ja täitnud eelpool nimetatud tingimused, 2) tasunud kursuse eest.
Tõend väljastatakse õppijale, kes 1) on tundides osalenud vähem kui 75%, 2) ei ole omandanud lõputestiga kontrollitavaid teadmisi ning oskusi ega sooritanud nõutud ülesandeid.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Magistrikraad või sellele vastav erialane haridus.
Ă•ppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 30.11.2023