Inglise keel algajad (A1)

Täiendkoolitusasutuse nimetus:
Kivilinna Keeltekool

1. Ă•ppekava nimetus:
Inglise keele kursus algajatele A1.1 ja A1.2
2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus:
Võõrkeeled ja kultuurid. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

3.Eesmärk ja õpiväljundid
Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada.
Õpiväljundid.Koolituse lõpuks õppija:

  • Ă•ppija mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada.
  • Ă•ppija oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi kĂĽsimustele.
  • Ă•ppija suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
  • Ă•ppija oskab kirjutada lĂĽhikest ja lihtsat teadet, täita lihtsaid ankeete

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inglise keelt õppida soovivad isikud, kes ei ole varem inglise keelt õppinud. Õppe alustamise tingimuseks on õppemaksu tasumine.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 20 akadeemilist tundi iseseisev töö.
Ă•ppijate arv ĂĽhes grupis on max 10 inimest.
Õppekeskkond. Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides Kivilinna Keeltekoolis, Sõpruse pst 2, Tartu, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumidele vastav valgustus. Ühe õppeklassi suurus on 36 m2. Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, teler, dataprojektor, arvuti, pabertahvel.
Õppevahendid: õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppemaksule.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. 
Õppe sisu. Olulisemad teemad: tutvustamine, riigid ja rahvused, suhted, lemmikud, elu, nädal, linnad, majad, toitumine, riided ja ostmine, sündmused, kangelased, reisimine, oskused ja talent, tulevik. Olulisemad grammatika teemad: mitmuse tunnus, tegusõna pööramine (olema); eessõnad in, near, omastav kääne; have/has, omadussõnad, vastandsõnad, kas-küsimused, küsisõnad, there is/there are, kestev olevik.
Õppemeetodid. Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö. Iseseisev töö: sõnade õppimine ja õpikust harjutuste tegemine.
Ă•ppematerjalid: Engish File Beginner Student’s Book, English File Beginner Workbook

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest.
Hindamismeetod: 1.kirjalik teadmiste test (hõlmab läbitud teemasid). Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 75% õigeid vastuseid.
2. Suuline vestlus. Õppija oskab rääkida kursusel läbitud teemadest ja oskab vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi.

8. Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded –  kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutataud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse osaletud kontkatõppe tundidele ja neis läbitud teemede kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.

10. Ă•ppekava koostamise aeg
Kuupäev – 1.09.2020