Inglise keel A2-B1 ärikeel

Äriotstarbelise inglise keele kursus on mõeldud kõigile, kes oma töös inglise keelt kasutavad. Tundides paneme suurt rõhku vaba eneseväljenduse arendamisele nii suuliselt kui kirjalikult, aga harjutame ka inglise keele kuulamist ning kordame ja õpime juurde kõige vajalikumad grammatika teemad.

Keskendume temaatiliselt just kontoritöö ning äritegevusega seotud sõnavarale. Näiteks tuleb juttu ärikohtumiste organiseerimisest, asjaajamisest telefoni teel, läbirääkimise-alasest sõnavaarast, aga ka igapäevasest suhtlemisest kolleegidega. Harjutame ka erinevat tüüpi ametlike kirjade kirjutamist, telefoni teel saadud sõnumite efektiivset kirjapanemist ja palju muud. 

Õppetöö toimub väikestes gruppides ja kasutame erinevaid õppemeetodeid grupi- ja paaristöödest ja debattidest kuni mängulise lähenemiseni, eesmärgiga muuta õppimine meeldivaks ja kasulikuks toeks igapäevatööle.

Kursuse lõpuks oskavad õppijad ennast töökeskkonnas inglise keeles suheldes vabamalt väljendada, tundes ära ja osates kasutada levinud väljendeid ja olles tuttav ingliskeelse kontorisõnavaraga.

Õppijatel peab  enne kursuse alustamist olla vähemalt inglise keele elementaartase (A2).