Inglise keel A2

Täiendkoolitusasutuse nimetus
Kivilinna Keeltekool

Ă•ppekava nimetus
Inglise keele kursuse õppekava (A2)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Keeleõpe. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK. Omandada keeleoskustase A2. Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada. A2 tase saavutatakse kahe mooduli A2.1 ja A2.2 läbimisega.
Ă•PIVĂ„LJUNDID.
Koolituse lõpuks õppija:

    • Ă•ppija mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö).
    • Ă•ppija tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
    • Ă•ppija oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle inglise keele oskus on tasemel A1.
Ă•ppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
MAHT: 200 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on kontaktõpe ning 80 akadeemilist tundi iseseisev töö. Õpe võib toimuda ka moodulitena: A2.1 ehk esimene moodul ja A2.2 ehk teine moodul. Mõlema mooduli, A2.1 ja A2.2 mooduli maht on 60 akad tundi kontaktõpet ja 40 akad tundi iseseisvat tööd kodus õpitu kinnistamiseks. Mõlema mooduli lõpus toimub kursusel omandatud materjali osas lõputest.

Õppekeskkond: Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. Ühe õppeklassi suurus on 36 m². Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, teler, dataprojektor, arvuti, pabertahvel.
ÕPPEVAHENDID: õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppemaksule.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja materjalid
ÕPPEPROTSESS. Auditoorne ja iseseisev töö,  mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub 1 või 2 korda nädalas.
Ă•PPE SISU:
• Tutvustamine ja lemmikud, inimesed (Suguvõsa lugu, perepilt, sugulased)
• Nädal (Täiuslik päev, igapäevane rutiin ja harjumused, mis meeldib, mis ei meeldi)
• Elukoht (Majad ja mööbel, kus sa elada tahad? Minu kodu, postkaardi kirjutamine)
• Toit (Mis toitu sa sööd? toiduainete koos söömine, kuulsuste harjumused)
• Töö (Iseloom ja omadused, mis omadused on  erinevateks ametiteks vajalikud, hea töökoht, ametliku kirja kirjutamine) • Loodus ja sport (Veesport, lihtsa loo kirjutamine, viimane suvepuhkus)
• Isiksus (Tunnete kirjeldamine, asjad mida üksi tehakse, kuulsuste elu, eluloo kirjutamine)
• Välimus (Sarnasused pereliikmete vahel. Kelle moodi oled sina? Mida inimesed kannavad?)
• Tegelikkus (Unistused ja tegelikkus)
• Televiisioon meie elus. Internetiankeedi täitmine, tõsielusaated. Lootused, igatsused ja tulevik.
•  Asjad (kadunud asjad, lugu viimasest poeskäigust, oma linnast rääkimine, mis asjad on väärtuslikud?)
• Energia (Igapäevased tegevused, tervis ja liikumine, iseloom. Nõuanded igapäevasteks olme olukordadeks)
• Olulisemad grammatika teemad: omastavad asesõnad, tegusõna be, lihtolevik, abitegusõnad, omastav kääne, sagedusmäärsõnad, like –ing, asesõnad, there is/are, some/any, lihtmineviku jaatavad vormid, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad.
ÕPPEMEETODID: Auditoorne õpe 120 ak/h: kuulamis-, lugemis-kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine. Iseseisev töö 80 ak/h: sõnade õppimine, töövihikust ja õpikust harjutuste tegemine, lõhemate tekstide kirjutamine jm. Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks ja keskendub eelkõige kirjutamis-, lugemis- ja kuulamisoskuste arendamisele.
ÕPPEMATERJALIDE LOEND: English File Elementary, Inside Out Elementary; New Total English; õpetaja poolt koostatud lisamaterjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja lõputest. Test hõlmab läbitud teemasid. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 75% õigeid vastuseid.
HINDAMISMEETOD: kirjalik test (hõlmab läbitud teemasid). HINDAMISKRITEERIUM: Õppija mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Õppija tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Õppija oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
HINDAMISMEETOD: suuline vestlus. HINDAMISKRITEERIUM: Õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest. Õppija oskab vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi.

Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded-kirjalik test ja suuline vestlus-on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ning praktilise õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.

Ă•ppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.08.2023