Inglise keel A2

Täiendkoolitusasutuse nimetus
Kivilinna Keeltekool

Ă•ppekava nimetus
Inglise keele kursuse õppekava (A2)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Võõrkeeled ja -kultuurid. Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe ning 20 akad. tundi iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – kõigile huvilistele
Ă•ppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk
Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • Ă•ppija mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö).
  • Ă•ppija tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
  • Ă•ppija oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Ă•ppesisu
Olulisemad teemad: tutvustamine ja lemmikud, inimesed (suguvõsa lugu, perepilt, sugulased), nädal (täiuslik päev, igapäevane rutiin ja harjumused, mis meeldib, mis ei meeldi), elukoht (majad ja mööbel, kus sa elada tahad? Minu kodu, postkaardi kirjutamine), toit (mis toitu sa sööd? toiduainete koos söömine, kuulsuste harjumused), töö (iseloom ja omadused, mis omadused on  erinevateks ametiteks vajalikud, hea töökoht, ametliku kirja kirjutamine), loodus ja sport (veesport, lihtsa loo kirjutamine, viimane suvepuhkus, isiksus (tunnete kirjeldamine, asjad mida üksi tehakse, kuulsuste elu, eluloo kirjutamine), välimus (sarnasused pereliikmete vahel. Kelle moodi oled sina? Mida inimesed kannavad?), tegelikkus (unistused ja tegelikkus. Televiisioon meie elus.
Internetiankeedi täitmine, tõsielusaated. Lootused, igatsused ja tulevik), asjad (kadunud asjad, lugu viimasest poeskäigust, oma linnast rääkimine, mis asjad on väärtuslikud?), energia (igapäevased tegevused, tervis ja liikumine, iseloom, Nõunades igapäevasteks olme olukordadeks) jne.
Olulisemad grammatika teemad: omastavad asesõnad, tegusõna be, lihtolevik, abitegusõnad, omastav kääne, sagedusmäärsõnad, like –ing, asesõnad, there is/are, some/any, lihtmineviku jaatavad vormid, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad.

Ă•ppemeetodid
Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Ă•ppekeskkond
Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. Ühe õppeklassi suurus on 36 m². Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, teler, dataprojektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Ă•ppematerjalid
English File Elementary, Inside Out Elementary; New Total English; lisamaterjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
Õpingute lõpetamise tingimuseks on kirjalik test.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Teadmist test Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 75% õigeid vastuseid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Magistrikraad või sellele vastav erialane haridus.

Ă•ppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 31.08.2022