Inglise keel algajatele osa II kirjeldus

Kursuse põhieesmärk on kolme osaoskuse  – lugemine, kuulamine, rääkimine – sĂĽstemaatiline arendamine mitmesuguste tegevuste kaudu:

 • tekstide lugemine, kuulamine, arutamine (paaristöö, rĂĽhmatöö, rollimängud)
 • töö sõnavaraga (mitmesugused sõnavaraharjutused, sõnavaramängud)
 • grammatika harjutamine
 • häälduse harjutamine

Kursuse läbinu:

 • suudab mõista lihtsamaid ingliskeelseid tekste (nii suuliseid kui ka kirjalikke)
 • oskab kasutada õpitud sõnavara/grammatikat igapäevastes situatsioonides

Kursusel käsitletakse järgnevaid vestlusteemasid:

 • Linnaelu, maaelu
 • Kultuur
 • Reisimine
 • Haridus, elukestev õpe
 • Tulevikuplaanid, ambitsioonid

Grammatika osas pööratakse tähelepanu järgnevale:

 • Lihtmineviku kasutamine
 • Omadussõnade võrdlusastmed
 • Tuleviku väljendamise viisid

Kursuse põhiõpik on TOTAL ENGLISH ELEMENTARY (Mark Foley and Diane Hall), lisaks õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjalid.