Inglise keel B2

Inglise keele kursus B2

Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellisele tasemele, et õpilane oleks võimeline saama aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul ka keerukamatest nüanssidest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust. Õpilase keeletase viiakse sellisele tasemele, et lugemisel saab õpilane aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, aga ka tänapäevasest proosast ja levinumatest tarbetekstidest. Keeleteadmised võimaldavad õpilasel end piisavalt spontaanselt ja ladusalt väljendada, et suhtlus emakeelt kõnelevate inimestega on võimalik ning aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, väljendada oma seisukohti ning neid ka põhjendada. Õpilase keeletase võimaldab selgelt ja üksikasjalikult rääkida paljudel õpilase huviringi jäävatel teemadel, tuua välja poolt- ja vastuargumente erinevates suhtlusolukordades ning kirjalikult ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis ning erinevates tekstitüüpides. Õpilane oskab kirjutada esseed, aruannet, erinevas stiilis kirju ja e-kirju, selleks et infot edastada, kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Olulisemad grammatika teemad: otsesed ja kaudsed küsimused, täisminevik ja lihtminevik ning nendega seotud ajamäärused, täisminevik ja kestev täisminevik, passiivi vorm, harjumuste väljendamine (used to, would), tulevikuaegade kordamine, ajavormid minevikus.