Inglise keel, eelkesktase

Inglise keel A2+, eelkesktase
Põhimaterjal: English File Pre-intermediate materjalid (õpik + DVD, töövihik +CD, lisamaterjal)

Kes sellele tasemele õppima tuleb, peab olema eelnevalt läbinud elementaartaseme (Elementary, algtasemest (Beginner) järgmine tase) ja saab juba hakkama elementaarse keelekasutusega, näiteks enese tutvustamisega, asjade ostmisega, toidu tellimisega.
Kursus keskendub peamiselt suulisele keelekasutusele – rääkimisele ja arusaamisele, aga ka lugemisele ja kirjutamisele. Iga uus teema algab sissejuhatava vestlusega ja lõpeb arvamuse avaldamisega äsja läbivõetud teema kohta. Rühmad on väikesed ja igaüks saab sõna. Grammatikareeglid käivad muidugi iga peatükiga kaasas, aga sõnavara õpe keskendub nüüd rohkem väljenditele, mitte enam üksikutele sõnadele. Ka hääldusele pööratakse kindlasti tähelepanu. Siin-seal on näpunäiteid, kuidas loomulikmalt väljenduda. Keele loomulikkuse illustreerimiseks on kasutatud ka selliseid autentseid materjale, nagu näiteks videolõike erinevatest BBC dokumentaalsarjadest.
Kirjalikku tööd tehakse tundides vähe, küll aga kodus. Iga paarislehega õpikus käib kaasas paarisleht töövihikus, mis jääb kodutööks. Kodus on rohkem aega ka spetsiaalsete kirjutamisülesannete jaoks. Näiteks kirjutada vastus mõnele probleemkirjale, uurida töövõimaluste kohta, saata reisikiri kodustele jne.
Speakout Pre-intermediate õpikus on 12 peatükki. Iga peatükk on jagatud neljaks osaks. Esimene osa juhatab teema sisse, annab põhisõnavara ja portsu grammatikat. Teine osa laiendab esimest osa – veel sõnavara ja grammatikat, mida harjutatakse suuliselt, kuulates ja lõpuks ka kirjalikult. Kolmas osa keskendub mingile konkreetsele oskusele (näiteks teesuuniste küsimine/tee juhatamine), juhib tähelepanu mõnele rääkimis- või kuulamisstrateegiale, lõpeb suulise kinnistamisega. Neljas osa hõlmab video vaatamist (lõik BBC saatest), arusaamise kontrollimist, oma arvamuse avaldamist suuliselt ja teema laiendamist kirjalikult. Peatükk lõpeb kordamisleheküljega, mida võib täita kas klassis või kodus.
Õpikuga liigutakse edasi vastavalt konkreetse rühma tasemele. Üks peatükk on mõeldud umbes 10 akadeemiliseks tunniks. Teema võib vahel ühes tunnis pooleli jääda ja jätkuda järgmises tunnis. Ei katkestata ka aktiivset diskussiooni.

Mõned põhipunktid peatükkide kaupa:
Asjad ja tegevused, mis teevad meid õnnelikuks. Suhted, tähtsad inimesed meie elus. Seltskondlik vestlus (small talk). Küsimuste moodustamine, lihtolevik ja -minevik.
Tööelu, motiveerivad asjaolud tööl, riskantsed ametid, liht- ja kestev olevik, huvi ülesnäitamise võimalusi.
Vaba aeg. Tulevikuplaanidest rääkimine. Kultuuriüritustest rääkimine. Helistamine ja kõnele vastamine. Päevaplaani koostamine. Tuleviku ajavormid.
Kooliaeg ja haridus. Altrnatiivsed haridusvõimalused. Nõu küsimine ja andmine. Vorm: have you ever, modaalverbid: can, have to, must.
Reisimine. Transport. Reisijuhtumistest rääkimine. Teesuuniste küsimine, tee juhatamine. Liht- ja kestev minevik, verbimustrid.
Heas vormis olemine. Kuidas elada 100 aastat. Toit tulevikus. Tavalisemad terviseprobleemid. Täisminevik + for/since. Tõenäosuste väljendamine (may, might, will).
Muutused elus. Ühe petturi elulugu. Harjumused (used to). Eesmärgi, põhjuse, tagajärje väljendamine. Info küsimine ja ülekontrollimine.
Raha. Kuhu investeerida. Ideed, kuidas raha teenida. Asjade ostmine. Kõrvallaused, hulgad, kogused.
Loodus. Rohelised teemad. Elu maal ja linnas. Kogemused metsikus looduses. Kesk- ja ülivõrded. Artiklid.
Ühiskond. Erinevate suurlinnade iseärasused. Karistused kuritööde eest. Kaebused. Oleviku/mineviku passiivne ajavorm. Verb like.
Tehnoloogia. Asjad, mida oleme teinud. Täisminevik. Rääkimine tunnetest ja tulevikust. Tingimuslaused (kui…, siis…). Arvamuse avaldamine, viisakas mittenõustumine.
Kuulsus. Lemmikfilmidest rääkimine. Mida teeksime, kui oleksime kuulsad. Päringud ja pakkumised. Kaudne kõne. Tingimuslaused.

Kuna tundides kasutatakse eesti keelt võimalikult vähe, tunnevad õppijad end kursuse lõpus inglise keeles suheldes oluliselt vabamalt, nende eneseväljendus ja ladusus on paranenud. Tulemus sõltub suuresti ka sellest, kui palju on kodutööde jaoks aega leitud.

Mõnusat õppimist!