Inglise keel sekretäridele ja juhiabidele

Kursus on mõeldud kõigile, kes oma igapäeva töös inglise keelt kasutavad. Tundides paneme suurt rõhku vaba eneseväljenduse arendamisele nii suuliselt kui kirjalikult, aga harjutame ka inglise keele kuulamist ning kordame ja õpime juurde kõige vajalikumaid grammatilisi teemasid.

Keskendume temaatiliselt just kontoritöö ning äritegevusega seotud sõnavarale. Näiteks tuleb juttu asjaajamisest telefoni teel, läbirääkimise-alasest sõnavarast, aga ka igapäevasest suhtlemisest kolleegidega. Harjutame erinevat tüüpi ametlike kirjade kirjutamist, telefoni teel saadud sõnumite efektiivset kirjapanemist, ärikohtumiste organiseerimist ja palju muud.

Õppetöö toimub väikestes gruppides ja kasutame erinevaid õppemeetodeid grupi- ja paaristöödest ja debattidest kuni mängulise lähenemiseni, eesmärgiga muuta õppimine meeldivaks ja kasulikuks toeks igapäevatööle. Kursuse lõpuks tunnevad õpilased end töökeskkonnas inglise keeles suheldes vabamini, tundes ära ja osates kasutada levinud väljendeid ja olles tuttav ingliskeelse kontorisõnavaraga.

Õppijatel peaks  enne kursuse alustamist olema vähemalt inglise keele elementaartase (A2).