Inglise keele kursus B1

Inglise keel B1, kesktase

Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma inglise keele aktiivset sõnavara suurendada ja vaba eneseväljendust arendada nii suuliselt kui kirjalikult. Keskendume eelkõige rääkimisoskuse parandamisele, kuid samas ei unusta ka kõiki teisi keeleaspekte. Harjutame inglise keeles soravat rääkimist, aktiivset kuulamist, hääldamist ja kirjutamist, õpime juurde vajalikke grammatilisi teemasid ja täiendame sõnavara laegast.

Õppetöö toimub väikeses grupis aktiivselt suheldes ning põhineb erinevatel grupi- ja paaristöö õppemeetoditel mängulistest harjutustest kuni etteütluste ja debattideni, eesmärgiga muuta õppimine lõbusaks ja tõhusaks. Erinevaid teemasid käsitledes keskendume igapäevasele suhtlemisele ja harjutame ka asjaajamist telefoni ja meili teel. Kursuse lõpuks tunnevad õpilased end inglise keeles suheldes vabamalt, nende eneseväljendus ja soravus on paranenud ning nad oskavad ladusalt kasutada uut aktiivset sõnavara.

Mõned kursuse teemad:

* Kuulsad elulood. Ema Teresa elulugu. Ühendverbid (phrasal verbs). Viisakad pöördumised, päringud ja pakkumised.
* Muutuv maailm: elu 50 aasta pärast. Tulevikuvormid ja modaalverbid. Sõnarõhud. Kohtumise planeerimine ja kokkuleppimine, ettepanekute tegemine.
* Ilmaennustused ja kosmoseturism. Arvamused. Kõnekeele levinud väljendid.
* Köök on kodu süda. Erinevate maade köögid. Informatiivsete küsimuste koostamine. Inimeste, kohtade ja asjade kirjeldamine. Suhtlemine ostukeskuses. Reklaamsildid. Rõhuasetused kõnekeeles. Asesõnad.
*Kired ja moed. Meeldib/ ei meeldi sõnavara. Hüüatused ja intonatsioonid (üllatus, nõusolek, kaastunne jt). Minu kired. Jalgpall minevikus ja olevikus. Intervjuu: Calvin Klein. Elukogemustest rääkimine. Oleviku perfekt: lihtvorm ja kestev vorm. Ajaväljendid.
*Hirmud ja foobiad. Verbimustrid. Verbi põhivorm kõnekeeles. Idioomid. Numbrid reisi ajal. Kirjeldava info vahetus ja võrdlus.

Kursus põhineb English File Intermediate õppematerjalil ning lisaks õpetaja poolt koostatud materjalidel erinevate allikate põhjal. Õppijate soovil on võimalik teemasid muuta ja lisada.

Õppijatel peaks enne kursuse alustamist olema läbitud inglise keele eel-kesktaseme kursus.