Inglise keele kursus B2

Kivilinna Keeltekool
Inglise keele kõrgema kesktaseme kursuse õppekava (B2)

 Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Ă•ppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

 Õppe eesmärgid ja õppekava kestus: kestus: 14 nädalat
Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellisele tasemele, et õpilane oleks võimeline saama aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul ka keerukamatest nüanssidest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust. Õpilase keeletase viiakse sellisele tasemele, et lugemisel saab õpilane aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, aga ka tänapäevasest proosast ja levinumatest tarbetekstidest. Keeleteadmised võimaldavad õpilasel end piisavalt spontaanselt ja ladusalt väljendada, et suhtlus emakeelt kõnelevate inimestega on võimalik ning aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, väljendada oma seisukohti ning neid ka põhjendada. Õpilase keeletase võimaldab selgelt ja üksikasjalikult rääkida paljudel õpilase huviringi jäävatel teemadel, tuua välja poolt- ja vastuargumente erinevates suhtlusolukordades ning kirjalikult ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis ning erinevates tekstitüüpides. Õpilane oskab kirjutada esseed, aruannet, erinevas stiilis kirju ja e-kirju, selleks et infot edastada, kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Olulisemad grammatika teemad: otsesed ja kaudsed küsimused, täisminevik ja lihtminevik ning nendega seotud ajamäärused, täisminevik ja kestev täisminevik, passiivi vorm, harjumuste väljendamine (used to, would), tulevikuaegade kordamine, ajavormid minevikus.

Ă•pingute alustamise tingimused:
B2 taseme kursusel osalemise eelduseks on B1.2 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena.
Ă•ppemaksu tasumine.

Õppekava maht, iseseisva töö osakaal:
Maht on 60 tundi, lisandub iseseisvat tööd 20 tundi.

Õpingute lõpetamise nõuded:
Lõputesti sooritamine vähemalt 75% ulatuses.

Õppekava eduka lõpetamise puhul omandatud teadmised:
Saavutatav tase : B2 Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi.
Õpilane saab aru pikematest kõnedest, ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi keerukamatest nüanssidest, saab aru teleuudiste, saadete ja filmide sisust. Õpilane saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest ja tänapäevasest proosast, oskab vestelda piisavalt spontaalnselt ja ladusalt, aktiivselt osaleda aruteludes tuttavatel teemadel, väljendada oma seisukohti ning neid põhjendada. Õpilane oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvipakkuvas teemaderingis, samuti ka esseed, aruannet, kirju ja e-kirju, et edastatda infot, kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti.

Koolituse läbiviimiseks olemasolevad ruumid.
Õppekava läbiviimiseks on olemas Sangar AS’lt renditud ruumid aadressil Sõpruse pst 2, Tartu. Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, mürasummuti, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. Ruumide suurus on 36 m². Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel. Keeleõppe efektiivsema tulemuse saavutamiseks on õpperuumides vajalik inventar: teler, DVD/video keskus, dataprojektor

Ă•ppekava sisu kirjeldus
Ă•ppematerjalid: Speakout Upper Intermediate; lisamaterjalid.

1. Algused
Rääkimine, kirjutamine
Õpi tundma oma kaaslasi küsimusi küsides. Räägi inimestest, kellega sa hästi läbi saad. Oma kogemustest rääkimine. Telefoni teel päringute esitamine. Rollimäng: päringud telefonis. Esmakohtumise kirjeldamine. Mitteametliku e-kirja kirjutamine. Esmakohtumise kohta lühikese loo kirjutamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Internetileheküljelt inimesi tutvustava teksti lugemine. Mitteametlike e-kirjade lugemine. Telesaate arvustuse lugemine. Reklaamtekstide lugemine. Raadioprogrammi kuulamine korterikaaslaste leidmise teemal. Kuulamistekst vestlusest, kuidas erinevad tegevused inimestele mõjuvad. Telefonipäringu kuulamine. Videokatkend telesarjast.
Grammatika, sõnavara
Otsesed ja kaudsed küsimused. Täisminevik ja lihtminevik ning nendega seotud ajamäärused. Viisakate telefonivestluste väljendid. Isiksuse ja tunnetega seotud sõnavara. Sõnamoodustus. Kuulutuste väljendid. Loo jutustamisega seotud väljendid.
Test osale 1

2. Olulised teemad
Rääkimine ja kirjutamine
Arutelu heategevuse ja sotsiaalsete probleemide teemal. Probleemide arutamise strateegiad ja väljendid. Rollimäng: probleemse olukorra arutamine. Oma arvamuse väljendamine ja kaitsmine. Vestlus teemal, millest koosneb õnn? Küsitluse läbiviimine. Kaebekirja kirjutamine ametlikus stiilis. Veebilehe sissekande kirjutamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Kaks artiklit heategevuse teemal. Geograafia-alasele küsimustikule vastamine. Kaebekirja lugemine. Erinevad ajalehekatkendid. Kuulamistekstid arutelude kohta. Dokumentaalsaate katkend õnne teemal.
Grammatika, sõnavara
Täisminevik ja kestev täisminevik. Passiivi vorm. Arvamuse avaldamise ja teiste arvamusele reageerimise väljendid. Sotsiaalsete probleemidega seotud sõnavara. Sama vormiga nimisõnad ja tegusõnad. Arvamusega seotud omadussõnad. Küsimustikes esinevad väljendid.
Test osale 2

3. Aeg
Rääkimine ja kirjutamine
Arutelu mängude ja spordi teemal. Mis on halvad harjumused ja mida nende vältimiseks ette võtta? Vestlus teemal erinevad puhkuse paigad ja stiilid. Tutvusta enda poolt planeeritud puhkust. Räägi erinevatest mängudest ning tutvusta mängureegleid. Anna teistele soovitusi. Arvamusessee kirjutamine. Kirjuta tõestisündinud juhtumist.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Artikkel arvutimängude mõjust inimsuhetele. Arvamusessee. Raadiosaate kuulamine puhkuse teemal. Kuulamiskatkendid kahe telemängu kohta. Videokatkend eriliste kogemuste kohta.
Grammatika, sõnavara
Harjumuste väljendamine (used to, would). Tulevikuaegade kordamine. Asukohtadega ja puhkusega seotud sõnavara. Loendamatud nimisõnad. Tegevuse kirjeldamisega seotud väljendid.
Test osale 3

4. Lood
Rääkimine ja kirjutamine
Räägi lugu või juhtum oma elust. Arutelu unelmatest ning aegadest, mida kahetsetakse. Vestlus lugemisharjumuste teemal. Tee suuline kokkuvõte mingist teosest ja räägi oma lemmikraamatust. Kirjelda oma lemmiktelesarja või -saadet. Juhtumist või loost kirjutamine. Määrsõnade kasutamine loos. Lemmikstseeni kirjeldamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Õpetliku sisuga lugude lugemine. Biograafilia katkend. Artikkel lemmik filmistseenidest. Raadisaade väga lühikestest lugudest. Kuulamiskatkend sellest, kuidas inimesed annavad lugemissoovitusi. Filmikatkend.
Grammatika, sõnavara
Ajavormid minevikus. Soovide ja kahetsuse väljendamine. Vannasõnad ja kõnekäänud. Omadussõnad ja filmidega seotud väljendid.
Test osale 4

5. Ideed
Rääkimine ja kirjutamine
Leiutiste mõjust rääkimine. Reklaamistrateegiate arutlus. Ajurünnak teemal, kuidas midagi teha ning ideedega mitte nõustmine ja nende kahtuse alla seadmine. Mingi äriidee tutvustamine. Aruande kirjutamine ning erinevate asjade võrdlemine. Toodet tutvustava reklaamlehe koostamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Artikkel kõige kohutavamatest leiutistest. Küsimustik reklaaminduse alal. Tekst ajurünnaku viiest reeglist. Kuulamisülesanne reklaaminduse kohta. Kuulamiskatkend ajurünnakust. Videokatkend naljakatest ideedest.
Grammatika, sõnavara
Artiklid. Tingimuslaused. Ideede väljapakkumise väljendid. Liitsõnad. Reklaamiga seotud sõnavara. Ideid kirjeldavad omadussõnad. Äriidee tutvustamisega seotud väljendid.
Test osale 5.

Kordamine osadele 1-5
6. Vanus
Rääkimine ja kirjutamine
Erinevast vanusest rääkimine. Põlvkondadevaheliste sarnasuste ja erinevuste arutamine. Tulevikuplaanidest ja unistustest rääkimine. Rollimäng: raadiosaatesse helistamine ja selgituste küsimine. Debati ettevalmistamine ja läbiviimine. Kirjuta kiri endale tulevikuks. Internetifoorumi kommentaari kirjutamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Internetifoorumi sissekannete lugemine. Küsimustik selle kohta, kui õnnelik sa oled. Arvamust väljendava kommentaari lugemine. Raadiosaate kuulamine, mille teemaks on tulevik ja millised inimesed tulevikus olla võivad.
Grammatika, sõnavara
Modaalverbid ja kohustust väljendavad fraasid. Tulevikuajavormid. Veenmisega seotud väljendid. Vanusega ja tunnetega seotud sõnavara. Kollokatsioonid erinevate sõnadega.
Test osale 6

7. Meedia
Rääkimine ja kirjutamine
Arutelu teemal telekavaatamine. Küsimustiku vastuste üle arutlemine. Avalda arvamust meedia ja ajakirjanduse kohta. Päevakajalise uudisloo ümberjutustamine. Arutleva essee kirjutamine. Uudisloo kirjutamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Artikkel headest telesaadetest. Küsimustik usaldamise kohta. Kollase ajakirjanduse teemade kohta artikkel. Ajaleheartikkel kummalisest äritehingust. Kuulamiskatkend võltsitud piltidest. Inimeste vestlus hiljutise uudise teemal. Videokatkend uudiste tegemisest.
Grammatika, sõnavara
Määrsõnad. Kaudne kõne. Rõhutamine. Televisiooni ja ajakirjandusega seotud sõnavara. Lugude rääkimisega seotud väljendid.
Test osale 7

8. Käitumine
Rääkimine ja kirjutamine
Arutelu raskete otsuste tegemisest. Arutelu, kuidas inimesed suhtuvad aega. Kuidas käituda kummalistes ja ebamugavates olukordades? Kirjelda perekondlikku või kultuurile omast kommet. Kirjuta mitte-ametlikus stiilis artikkel. Kirjuta oma perekonna kommetest.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Kolm uudislugu käitumisest rasketes olukordades. Nõuandev infovoldik puhkusel olles probleemide vältimisest. Kuula kuidas inimesed räägivad ajast ja päevakavast. Videoklipp
Grammatika, sõnavara
Tingimuslaused. –ing ja to infinitiivid. Otsuste tegemisega seotud kollokatsioonid. Tunnetega seotud väljendid. Ajaga seotud idiomaatilised väljendid. Perekonnast või kommetest rääkimisega seotud väljendid.
Test osale 8

9. Probleemid
Rääkimine ja kirjutamine
Arutelu selle kohta, mida teha raskes olukorras ning kui hästi inimesed ümbritsevat meelde jätavad. Vestlus teemal petuskeemid ning kuidas need töötavad. Rollimäng: õnnetusest või juhtumist teavitamine. Mida ellujäämiseks on vaja? Infolehe koostamine. Loo kirjutamine õnnelikust pääsemisest.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Artikkel mälust. Ajalehekatkendid kuritegudest. Päästeliinidele helistamine. Lugu õnnelikust pääsemisest. Kuulamiskatkend petta saamisest. Olukorra raporteerimine telefoni teel. Videokatkend dokumentaalsarjast.
Grammatika, sõnavara
-ing ja to infinitiivi erinevad tähendused. Modaalverbid. Kuritegevusega seotud sõnavara. Pettustega seotud tegusõnade sünonüümid. Eessõnalised fraasid. Ellujäämise väljendid.
Test osale 9

11. Kultuur
Rääkimine ja kirjutamine
Filmidest rääkimine. Vestlus popkultuuri ja kunsti teemal. Oma linna tutvustamise rollimäng. Linnaelu head ja halvad küljed. Filmitutvustuse kirjutamine. Oma lemmikkunstiteosest või ehitisest kirjutamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Filmitutvustuse lugemine. Tekst popkultuurist. Filmi tutvustav raadiosaade. Kuulamistekst kahest linnaekskursioonist.
Grammatika, sõnavara.
Erinevad lausetüübid. Filmide kirjeldamise omadussõnad. Kaheosalised väljendid ja mõõdud. Kunstiga seotud sõnavara ja väljendid.
Test osale 10

Kordamine osadele 6-10

Kokkuvõtlik kordamine
Kokkuvõtlik test osadele 1-10

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Magistrikraad või sellele vastav erialane haridus.

Ă•ppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 31.08.2016