Inglise keele kursus edasijõudnutele B1

Täiendkoolitusasutuse nimetus
Kivilinna Keeltekool

Ă•ppekava nimetus
Inglise keele kursus edasijõudnutele (B1)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Võõrkeeled ja -kultuurid. Euroopa keeleõppe raamdokument.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 60 akad tundi on kontaktõpe ning 20 akad tundi iseseisev töö.

Ă•pingute alustamise tingimused
B1 taseme kursusel osalemise eelduseks on A2.2 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena.
Ă•ppemaksu tasumine.

Õppe eesmärgid
Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellele tasemele, et õpilane oleks võimeline saama aru infost selges tavakõnes tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jne. Õpilane saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- ja telesaadetest. Lugemisel saab õpilane aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini kasutatavatest sõnadest. Keeleteadmised võimaldavad õpilasel enamasti keelega hakkama saada maal, kus see on kasutusel, olles võimeline ettevalmistuseta vestlema tuttaval, huvitaval või olulisel teemal. Õpingute käigus viiakse keeletase sellisele tasemele, et õpilane oskab lihtsate, seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Kirjalikult suudab õpilane koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval teemal, omandab teadmised, kuidas kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid. Olulisemad grammatika teemad on: küsimuste moodustamine, ajavormide kordamine, täisminevik ja lihtminevik, tulevikuajavormid, tuleviku ennustuste väljendamine, võrdlusastmed, tag-küsimused; viisakad palved, tingimuslausete tüübid, omadussõnad.

Õpingute lõpetamise nõuded
Lõputesti sooritamine vähemalt 75% ulatuses.

Õppekava eduka lõpetamise puhul omandatud teadmised
Saavutatav tase : B1 Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi.
Õpilane mõistab põhilist infot selges tavakõnes tuttaval teemal ning saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust. Õpilane saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest, ka oma töövaldkonnas või huvi pakkuval teemal ning saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikus kirjas. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal nagu näiteks pere, hobid, töö või reisimine. Saab keeleliselt hakkama enamikus igapäevaolukordades ning oskab kirjeldada oma kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada oma plaane ja seisukohti, edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval ja õpilasele huvi pakkuval teemal ning kirjutada isiklikku kirja oma muljetest ja kogemustest.

Koolituse läbiviimiseks olemasolevad ruumid
Õppekava läbiviimiseks on olemas klassiruumid aadressil Sõpruse pst 2, Tartu. Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, mürasummuti, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. Ruumide suurus on 36 m². Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel. Keeleõppe efektiivsema tulemuse saavutamiseks on õpperuumides vajalik inventar: teler, DVD/video keskus, dataprojektor.

Ă•ppekava sisu kirjeldus
Ă•ppematerjalid: English File; lisamaterjalid.

1. Identiteet
Rääkimine, kirjutamine
Kogemuste jagamine oma perekonna ja oluliste inimeste kohta oma elus. Enda tutvustamine. Arutelu naiste ja meeste erinevuste üle. Erinevate intervjuu tüüpide üle arutlemine ning oma kogemuste vahetamine. Intervjuu rollimäng. Uue ja väljamõeldud identiteedi loomine endale, arutelu, miks just selline identiteet. Ennast tutvustava e-kirja koostamine, mille käigus õpitakse ametlikku ja mitteametlikku e-kirja kirjutama.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Kuulamistekst ühe inimese perekonna ajaloost. Juhtnööride kuulamine ja nende järgi testi sooritamine. Erinevate intervjuude kuulamine, mille kaudu õpitakse lühivastustest aru saama ning neid kasutama. Lugemistekst BBC telesaate kohta perekondade ajaloost. BBC blogi lugemine, milles käsitletakse meest ja naiste vahelisi erinevusi, küsimustiku lugemine ja küsimustele vastamine. Tekst nõuannete kohta, mida teha intervjuul.
Grammatika, sõnavara
Küsimuste moodustamine (aluse ja sihitise küsimused, eessõnadega küsimused). Ajavormide kordamine (oleviku ja mineviku lihtajad ning oleviku ja mineviku kestvad ajad). Perekonnaga seotud sõnavara. Kollokatsioonid sõnadega take, get, do ja go. Tüüpilised küsimused.
Test osale 1

2. Lood
Rääkimine ja kirjutamine
Oma elust rääkimine. Uudisloost rääkimine. Jutusta tõele vastav või väljamõeldud lugu. Arutelu kuriteosarjade teemal. Uudisloo kirjutamine (kasutades siduvaid väljendeid nagu as soon as, while, during, until ja by the time.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Teksti filmide kohta. Artikkel vandenõuteooriatest. Lugu sellest, kuidas ära tunda valetajat. Raadioprogramm suurtest filmirollidest. Uudislugude kuulamine. Loo kuulamine ühe naljaka sündmuse kohta. Videokatkend krimisarjast.
Grammatika, sõnavara
Täisminevik ja lihtminevik. Jutustavad ajavormid ning lugude jutustamine. Erinev lugude, kuritegude ja uudistega seotud sõnavara. Eesõnadega fraasid. Kollokatsioonid sõnadega say ja tell.
Test osale 2

3. Suhtlemine ja seosed
Rääkimine ja kirjutamine
Arutelu selle üle, kuidas arvamused aja jooksul muutuvad. Vestlus teemal muutused tulevikus. Loo ümberjutustamine (kuidas tekkis segadus). Rollimäng: valestimõistmine ja olukorra selgitamine. Vestlus teemal suhtluskanalid ja milliseid eelistada. Teadete kirjutamise õppimine. Meeldetuletuse kirjutamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Artikkel teismeliste suhtluse teemal. Lühijutt valestimõistmisest. Kuulamistekst selle kohta, kuidas tulevikus suheldakse. Telefonikõned valestimõistmisest. Dokumentaalfilmi klipp interneti mõjudest.
Grammatika, sõnavara
Tulevikuajavormid (kestev olevik, going to, will, might). Tuleviku ennustuste väljendamine (will, might, could, going to, likely to). Suhtlemise ja suhtlusvahendite sõnavara, idioomid. Arusaamatuste lahendamise fraasid, selgituste ja kordamise palumine.
Test osale 3

4. Töökohad
Rääkimine ja kirjutamine
Arutelu erinevate ametite jaoks vajalikud oskused ja isikuomadused. Küsitluse täitmine ja selle läbi arutamine. Mineviku harjumustest rääkimine. Arutelu juhtimine ja läbiviimine: koosoleku läbiviimine ja äriplaani arutamine. Ühe päeva kirjeldamine oma elus. Kaaskirja kirjutamine – kuidas oma ideid kaaskirjas väljendada ja organiseerida. Oma igapävastest tegevustest kirjutamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Artikkel miljonärist; loe läbi ning tee ära test selle kohta, kas sinust võiks saada miljonär. Lugu lapsepõlve unistustest. Artikkel tõsielusarja kohta. Kahe inimese vestlus unelmate töökoha kohta. Kuulamiskatkend koosolekult, kuidas otsuseid teha. Katkend komöödiasarjast, mille teemaks on töökoht.
Grammatika, sõnavara
Kohustuste väljendamisega seotud modaalverbid ja konstruktsioonid (must, have to, should). Minevikuharjumustest rääkimine (used to, would). Isikuomaduste sõnavara. Omadussõnad. Äriga seotud kollokatsioonid. Arvamuse väljendamise fraasid, ettepanekute tegemine, teiste arvamuse kommenteerimine.
Test osale 4

5. Lahendused
Rääkimine ja kirjutamine
Tehnoloogia ja selle mõju üle arutlemine. Arutelu transpordivahenditest. Rollimäng: palvete esitamine, nendele reageerimine. Väljamõeldud masina tutvustamine. Arvamuste ülesehitus ja selle kirjutamine. Reklaami kirjutamine masinale.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Artikkel selle kohta, kuidas tehnika on maailma muutnud. Essee tehnika kasutamise headest ja halbadest kĂĽlgedest. Raamatuarvustus. LĂĽhitekst arvutite kohta. Vestluskatkend tehnilistest probleemidest – kuidas palvetele reageerida. Videoklipp Top Gear’i saatest.
Grammatika, sõnavara
Võrdlusastmed. Tag-küsimused; viisakad palved. Tehnikaga seotud sõnavara. Sõnamoodustus ja omadussõnad. Lahenduste ja probleemidega seotud fraasid.
Test osale 5.

Kordamine osadele 1-5

6. Emotsioon
Rääkimine ja kirjutamine
Oma tunnetest rääkimine. Arutelu teemal, mis nõu inmestele erinevates olukordades anda ning mida sa ise selles olukorras teeksid. Uudiste teatavaks tegemine ja nendele reageerimine. Rollimäng: uudiste teatavaks tegemine. Meeldejäävatest hetkedest rääkimine. Nõu andva kirja kirjutamine. Oma ühest õnnelikumast mälestusest kirjtamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Artikkel põhilistest emotsioonidest. Artikkel telesarja kohta. Nõuanded, kuidas on kõige parem halbu uudiseid teatavaks teha. Raadioprogramm erinevatest teraapiatest. Vestlused, kus inimesed kuulevad uudiseid. Katkend komöödiasarjast.
Grammatika, sõnavara
Tingimuslausete tüübid. Omadussõnad (-ing ja -ed lõpuga oamdussõnad). Tegusõna ja nimisõna kollokatsioonid. Heade ja halbade kogemustega seotud väljendid.
Test osale 6.

7. Edu
Rääkimine ja kirjutamine
Arutelu edu üle oma kogemuse põhjal. Oma oskustest rääkimine. Õige kandidaadi leidmine töö jaoks – arvamuse väljendamine ja näidete toomine. Oma saavutusest rääkimine. Kokkuvõtte kirjutamine ja märkmete tegemine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Raadioprogrammi lühike tutvustav sissejuhatus. Biograafiline lugu erilise võimega mehest. Artikkel nõudmiste kohta töökohtadel. Raadioprogrammi kuulamine edu teemal. Kolme osapoole vestlus mälu teemal. Diskussiooni kuulamine teemal „Mis on intelligentsus?“
Grammatika, sõnavara
Täisminevik ja kestev täisminevik. Oskusega seotud modaalverbid olevikus ja minevikus. Tegusõnalised väljendid. Oskustega seotud sõnavara. Saavutustega seotud väljendid.
Test osale 8

8. Kogukonnad
Rääkimine ja kirjutamine
Kodukandi kirjadamine ning arutelu selle ĂĽle, kuidas seda paremaks saaks muuta. Keeruliste sotsiaalsete olukordade ĂĽle arutlemine. Oma ideaalse kogukonna loomine ja arutelu. Veebilehe arvustuse kirjutamine. Internetikuulutuse kirjutamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Blogi naabrite teemal. InternetilehekĂĽlje arvustus. Internetikogukondade kohta kuulamistekst. Kuulamine: vestlused kĂĽlalislahkuse teemal. Dokumentaalsaate katkend.
Grammatika, sõnavara
Artiklid; määrsõnad. Lauseosad. Inimsuhetega ja internetiga seotud sõnavara. Tervitamine ja muud viisakusväljendid.
Test osale 9

9. Ajalugu
Rääkimine ja kirjutamine
Ajaloosündmuse kirjeldamine. Oma enda minevikust rääkimine. Küsimustiku koostamine ja selle läbiviimine. Räägi inimestest, kes on sind mõjutanud. Lühiessee kirjutamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Ajaleheväljavõtted ajaloohetkedest. Artikkle leiutistest ja ajarändudest. Ajalooviktoriin. Kuulamiskatkend, kus inimesed kirjeldavad möödunud aegu. Kuulamine selle kohta, kuidas inimesed ajalooviktoriini teevad ja uuele informatsioonile reageerivad.
Grammatika, sõnavara
Kolmas tingimuslause. Active ja passive vormid. Ebakindluse väljendamine. Ajalooga seotud sõnavara. Kollokatsioonid sõnadega come, give, have, make. Inimeste kirjeldamine. Eeskujude kirjeldamine ja kiitmine.
Test osale 10

10. Maailm
Rääkimine ja kirjutamine
Keskkonnaküsimuste arutelu. Söömisharjumustest ja lemmiktoidust rääkimine. Soovituste tegemine. Reisimisega seotud nõuannete andmine ja küsimine. Üldistuste tegemine. Restoraniarvustuse kirjutamine. Ideede ühendamine tekstis. E-kirja kirjutamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Artikkel eetika kohta. Restoraniarvustused. Nõuandev tekst, millest lennujaamades hoiduda. Kuulamistekst maailma parimate toitudega linnadest. Kuulamine, kuidas inimesed annavad nõu või hoiatavad. Vidoekatkend keskkonna teemal.
Grammatika, sõnavara.
Kaudne kõne. Erinevad tegusõnade tüübid. Keskkonnaga ja lennujaamadega seotud sõnavara. Paikade kirjeldamise sõnavara.
Test osale 11

Kordamine osadele 6-10

Kokkuvõtlik kordamine
Kokkuvõtlik test osadele 1-10

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Magistrikraad või sellele vastav erialane haridus.

Ă•ppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 31.08.2020