Itaalia keele kursus algajatele A1

Itaalia keele kursus algajatele A1

Täiendkoolitusasutuse nimetus: Kivilinna Keeltekool
Ă•ppekava nimetus: Itaalia keele kursus algajatele A1
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: Keeleõpe. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis võimaldavad õpilasel itaalia keeles end igapäevaolukordades väljendada, lihtsaid lauseid ja küsimusi moodustada.
Itaalia keele A1 tase saavutatakse kahe mooduli – A1.1 ja A1.2 läbimisega.
ÕPIVÄLJUNDID: Koolituse lõpuks õppija:
• oskab tervitada ja hüvasti jätta ning tunneb teisi viisakusväljendeid; • teab, kuidas end esitleda ning vestluspartnerile küsimusi esitada ja küsimustele vastata; • oskab kirjutada isiklikku meili ja postkaarti; • oskab rääkida oma perest ja igapäevastest tegemistest; • oskab täita lihtsaid blankette; • oskab itaalia keeles: teha sisseoste kaupluses; registreeruda hotelli; osta pileteid; esitada tellimust kohvikus või restoranis.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – kõik huvilised, kel puuduvad varasemad süsteemsed oskused itaalia keeles. Õppe alustamise tingimused: õppemaksu tasumine.
Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 150 akadeemilist tundi, millest 90 ak/h on auditoorset tööd ja 60 ak/h iseseisvat tööd.
ÕPPEKESKKOND: Õppekava läbiviimiseks on olemas klassiruumid aadressil Sõpruse pst 2, Tartu. Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, mürasummuti, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. Ruumide suurus on 36 m² ja 25 m². Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel. Keeleõppe efektiivsema tulemuse saavutamiseks on õpperuumides vajalik inventar: teler, DVD/video-keskus, dataprojektor. Hea ühistranspordiühendus ja tasuta parkimisvõimalused ümbruskonnas. Keeltekool tagab koolitusel osalejatele kohvi- või teepausi.
ÕPPEVAHENDID: õpik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendi hind lisandub õppemaksule.
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub tavaliselt üks kord nädalas.
Ă•PPE SISU:
1.Tere ja tere tulemast! Kuulamine, lugemine ja sõnavara. Hääldusreeglid, tähestik, numbrid. Ilmakaared, nädalapäevad. Viisakusväljendid, sinatamine ja teietamine, kirja- ja kõnekeele erinevus. Vestlus: Tervitamine, tutvumine, küsimuste esitamine, Itaalia kaart ja suuremad linnad. Grammatika: isikulised asesõnad. Tegusõna `olema`.
2. Mis riigist sa oled? Kuulamine, lugemine ja sõnavara. Rahvused, riigid ja keeled. Vestlus: Jäätist ostmas. Kirjutamine: Mina olen … Olen pärit … Räägin … keelt. Grammatika: Küsisõnad, küsimuste moodustamine. Lühivastused. Tegusõna pööramine – 1. tegusõnatüüp, eitav lause.
3. Meili koostamine. Kuulamine, lugemine. Sõnavara: ilm, aastaajad, kuud, ööpäev, värvused. Vestlus: Kas saad mind aidata? Kirjutamine: meili kirjutamine sõbrale. Grammatika: kordame are-tegusõnade pööramist.
4. Mina. Kuulamine, lugemine. Sõnavara: pere, välimus. Vestlus: kursusele registreerumine. Kirjutamine: minu pere. Grammatika: omadussõnad (välimus). Lause „Minul on …“ Ebareeglipärane verb `avere´ (omama).
5. Meie pere. Kuulamine, lugemine. Sõnavara: kellaaeg, kuidas päev kulgeb (päevaplaan). Vestlus: kaubamajas ostude tegemine. Kirjutamine: minu päevaplaan. Grammatika: ebareeglipärased tegusõnad (essere, avere). Kordamisharjutused peatükkidele 1-5
6. Kodus. Sõber kolib. Kuulamine, lugemine. Sõnavara: kodu, toad, mööbel, omadussõnad (kodu). Vestlus. Kirjutamine: isikuandmete blankett. Grammatika: mitmus. Eksistentsiaallause „(Toas) on/ei ole …“. Näitavad asesõnad.
7. Puhkusereis. Kuulamine, lugemine. Sõnavara: reisimine, liiklusvahendid. Vestlus: hotellis. Kirjutamine: postkaart. Grammatika: 2. ja 3. pöördkond.
8. Väljas söömas. Kuulamine, lugemine. Sõnavara: söök ja jook; pühad. Kuupäev ja järgarvud (1-10). Vestlus: Kas oskad mulle teed juhatada? Kirjutamine: ostunimekiri. Grammatika: eessõnad.
9. Tööl. Kuulamine, lugemine ja sõnavara. Töö: eri elukutsete esindajad, kus nad töötavad ja mida teevad. Vestlus: Suuremad erinevused itaalia kirja- ja kõnekeeles (lühidalt murretest). Lõunapausil. Kirjutamine: piltide järgi kirjutamine: mida ta teeb tööl? Grammatika: ebareeglipärane mitmus. Isikuliste asesõnade muutmisvormid. Sidesõnad.
10. Lõputest peatükkidele 1-9.

ÕPPEMEETODID: Auditoorne ja iseseisev töö. Auditoorne töö hõlmab lugemis-, kuulamis- ja tõlkeharjutusi, rühma- ja paaristööd, rollimänge, videote vaatamaist ja analüüsimist.
ÕPPEMATERJALIDE LOEND: Allegro. Corso multimediale d´Italiano. Vol. 1. A1. Toffolo, Nuti, Merling. Edizioni Edilingua Lisamaterjal: Linguistica Italiana. Internetiressursid õppimiseks: Italian Online TV videod ja harjutused internetis. Õpetaja poolt keelekeskkonas koostatud lisamaterjalid.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundidest, pidevalt sooritatud kodused/iseseisvad ülesanded ning lõputesti sooritamine. Lõputest ja suuline vestlus tuleb sooritada positiivsele tulemusele, st vastavalt hindamiskriteeriumitele. HINDAMISMEETOD: Kirjalik test (hõlmab läbitud teemasid). HINDAMISKRITEERIUMID: Õppija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni. Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis. Õppija suudab etteantud igapäevasel teemal koostada väga lihtsa, seostatud jutu ning täita enda kohta ankeeti. HINDAMISMEETOD: Suuline vestlus. HINDAMISKRITEERIUMID: Õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest. Õppija oskab vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi.
Väljastatavad dokumendid: TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.
Ă•ppekava koostamise aeg
Kuupäev – 1.04.2024