Ă•ppekorralduse alused

Kehtib alates 15.08.2019

Kivilinna Keeltekooli õppekorralduse alused

1 Üldsätted

1.1 OÜ Kivilinna Keeltekooli (edaspidi keeltekool) õppekorralduse alused on koostatud lähtudes asutuse põhikirjast täiskasvanute koolituse seadusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.

1.2 Keeltekool korraldab täienduskoolitust õppekavarühmas keeleõpe.

1.3 Täienduskoolituse läbiviimiseks on esitatud majandustegevuseteade.

1.4 Täienduskoolituse teabe avalikustamiseks on keeltekoolil veebileht www.kivilinnakeeltekool.ee

2 Ă•ppekorralduse alused

2.1 Täienduskoolitust viiakse läbi täienduskoolitusasutuse pidaja kinnitatud õpiväljundipõhise õppekava ja keeltekooli õppekorralduse aluste kohaselt.

2.2 Õppetöö vormid:

2.2.1 Avatud koolitused ehk rühmatunnid toimuvad kinnitatud õppekava alusel keeltekooli ruumides vastavalt avaldatud tunniplaanile;

2.2.2 Ettevõttesisene õpe viiakse läbi tellija poolt kokkulepitud ja heakskiidetud õppe- ja ajakava kohaselt. Koolituse läbiviimise koht on kas keeltekooli ruumid või tellija juures;

2.2.3 Individuaalõpe viiakse läbi vastavalt õppija tasemest ning vajadustes koostatud individuaalse õppekava alusel. Õppetöö toimub reeglina keeltekooli ruumides.

2.3 Avatud koolitused toimuvad üldjuhul 2 korda nädalas 2 akadeemilist tundi korraga. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.

2.4 Avatud koolitusgrupi miinimum suurus on 7 inimest.

2.5 Kui koolitusgrupp ei täitu, siis on võimalik kokkuleppel õppijatega vähendada kontakttundide arvu ning suurendada iseseisva töö mahtu niimoodi, et koolituse lõppedes täidetakse õppekava eesmärgid ja väljundid.

2.6 Keeltekoolil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni, teavitades koolituse edasilükkamisest või ärajätmises koolitusele registreerunuid telefoni või e-posti teel.

3 Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

3.1 Õppija võetakse kursusele tema sooviavalduse (kodulehel registreerimise või e-posti teel või suulise avalduse) alusel.

3.2 Vajadusel kontrollitakse testi või vestluse käigus õppija vastavust õppekavas toodud õpingute alustamise nõuetele.

3.3 Õppija arvtakse koolist välja taasesitamist võimaldava sooviavalduse põhjal või õppetasu tähtaegsel tasumata jätmisel või kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.

3.4 Õppekava nõuete täitmist ja õpiväljundite saavutamist tõendab tunnistus.

3.5 Kui õppekava nõuete täitmist ei ole võimalik kontrollida või tõendada (nt õppija ei osalenud õppetöös, ei vastanud õppekava läbimise kohta sätestatud tingimustele), siis on võimalik väljastada tõend.

3.6 Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse vastavalt õppija soovile, kas paberil või elektrooniliselt.

4 Ă•ppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord

4.1 Õppetasu suuruse kehtestab kooli pidaja enne õppetöö algust ning õppetasu on avaldatud koos koolituse toimumise aja ja kohaga kodulehel (rubriigis „Tunniplaan“).

4.2 Kursuse hind sisaldab õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjale, õpikute ja töövihikute hind lisandub kursuse hinnale.

4.3 Koolitusele registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu koolituse eest.

4.4 Pärast esimest tundi on võimalik keelegruppi vahetada või õppimisest loobuda ning sellisel juhul tunni eest tasu maksma ei pea.

4.5 Õppetasust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

4.6 Koolituse ärajäämisel keeltekoolist tulenevatel põhjustel tagastatakse toimumata koolitustundide tasu.

5 Õppija õigused ja kohustused

5.1 Õppijal on õigus:

5.2 enne õppima asumist tutvuda koolituse õppekorralduse ja õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;

5.3 valida oma huvidele, eelteadmisele ja võimalustele vastav koolitus ning saada õpet vastavalt õppekavale, ette nähtud mahus, kohas ja ajal;

5.4 saada koolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale;

5.5 saada koolituse edukal läbimisel seda kinnitav tunnistus.

5.6 Ă•ppija on kohustatud:

5.6.1 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja keeltekooli vara;

5.6.2 tasuma õppemaksu arvel näidatud summas ja kuupäeval.

6 Vaidluste lahendamise kord

6.1 Keeltekooli ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.