Raamatupidamise algõpe

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Kivilinna Keeltekool
Ă•ppekavanimetus:
RAAMATUPIDAMISE ALGĂ•PE
Ă•ppevaldkond/Ă•ppekavarĂĽhm:
ISCED-F 2013 Majandusarvestus ja maksundus
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard – Raamatupidaja, tase 5
Kompetentsid:
B.2.1 Finantsarvestus
B.2.2 Maksuarvestus
Ă•ppe kogumaht:
(sh auditoorne, iseseisev või praktiline töö) 80 akad. tundi, millest 60 akad.tundi on auditoorset tööd ja 20 akad. tundi iseseisvat tagasisidestatavat tööd
Koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusel on õppija omandanud algteadmised raamatupidamisest ja oskab koostada lihtsamaid tehinguid
Õpiväljundid:
– on tutvunud Raamatupidamisseaduse ja Toimkonna juhenditega;
– tunneb tekke- ja kassapõhise raamatupidamise erisusi, oskab koostada FIE raamatupidamist;
– teab ja oskab koostada nõuetele vastavaid algdokumente;
– saab aru kahekordse kirjendamise põhimõtetest ja oskab koostada lihtsamaid kandeid;
– on tutvunud maksuseadustega ja oskab arvutada käibemaksu ning tööjõumakse;
– arvestab töö-, haigus- ning puhkusetasu;
– teab põhivara amortisatsiooni arvestamise põhimõtteid;
– koostab deklaratsioone ja aruandeid;
– omab ĂĽlevaadet kasutatavatest raamatupidamisprogrammidest.
Ă•pingute alustamise tingimused:
Keskharidus, arvutikasutamiseoskus
Ă•ppekeel:
Eesti keel
Sihtgrupp: Raamatupidamisest huvitatud inimesed või väikeettevõtjad, kes soovivad ise teha oma ettevõtte raamatupidamist, väike ettevõtete juhid.
Ă•ppesisu:
Sissejuhatus raamatupidamisse, raamatupidamise korraldusettevõttes, Raamatupidamist reguleerivad õigusaktid (4 t)
Tekke- ja kassapõhineraamatupidamine.
FIE raamatupidamine (6 t)
Kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega (4 t)
Majandustehingute kirjendamine (4 t)
Algdokumendid, koostamine, grupeerimine, registritesse kandmine (6 t)
Kassa- ja pangaoperatsioonid (2 t)
Müügiarved, ostuarved, käibemaksuarvestus (6 t)
Põhivaraarvestus, amortisatsioon (4 t)
Töö- ja puhkusetasu, haigusrahaarvestus, tööjõumaksud (6 t)
Maksudeklaratsioonide täitmine, parandamine (4 t)
Kulude, tuludearvestus (4 t)
Bilanss ja kasumiaruanne. Rahakäibe aruanne. Omakapitali arvestus ja aruanne (6 t)
Erinevate raamatupidamisprogrammide sissejuhatav tutvustamine (4 t)
Iseseisev tagasisidestatav töö:
Müügiarvete, ostuarvete, laekumiste, tasumiste põhivara kandmine raamatupidamisse erinevate ülesannete näol.(12 t) Palgaarvestus. ( 6 t ) Maksudeklaratsioonid.Erinevad ülesanded ( 4 t)
Ă•ppekeskkonna kirjeldus:
Õpe toimub kaasaegsetes avarates õppeklassides, mis vastavad töötervishoiu- ja tööohutuse nõuetele.
Õppeklass on varustatud kaasaegse tehnikaga, vajadusel on osalejatel kasutada arvutid. Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Kõikides klassides on tahvel, teler, dataprojektor, arvuti ja pabertahvel.
Ă•ppemeetodid:
Loengud, harjutusülesanded.Arutelud. Rühmatööd.
Tagasisidestamine iseseisvale tööle koolitaja ja teiste õppijate poolt.
Ă•ppematerjalid:
Koolituse õppematerjalid saab õppija paberkandjal või elektooniliselt. Materjalid on koostatud koolitaja poolt. Õppematerjalid on koolitusel osalejale tasuta ja jäävad peale koolituse lõppu osalejale.
Koolitus materjalide koostamisel on kasutatud:
– Raamatupidamiseseadus
– Raamatupidamise Toimkonnajuhendid
– Käibemaksuseadus
– Maksukorralduseseadus
– Sotsiaalmaksuseadus
– Tulumaksuseadus
Ă•ppekirjandus:
• Konspekt -koostatud juhendaja poolt.
• Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus
• Raamatupidamise toimkonna juhendid
www.rmp.ee
www.raamatupidaja.ee
www.easb.ee
www.emta.ee

E. Leppik 303 Majandustehingut raamatupidamises , Rafiko ,2009
J.Alver , L. Alver Finantsarvestus Deebet kirjastus 2004 a.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Hindamismeetod. Koolituse lõpus sooritatud test omandatud õpiväljundite hindamiseks.
Hindamiskriteerium. Omandatud õpiväljundite mitteeristav hindamine.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument Tunnistus, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja sooritanud testi.
Tõend, kui õppija on osalenud koolitusel, kuid hindamisel ei osale.
Koolitajad:
Piia Asper on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala. Ta on ettevõtja aastast 2002.a. Piial on pikaaegne kogemus erinevatest tegevusvaldkondadest ettevõtete raamatupidamise korraldamisega. Alates 2007. aastast on ta koolitanud üle Eesti raamatupidajaid ja ettevõtjaid. Pälvinud 2018.a Tartumaa parima koolitaja tiitli.
Ă•ppekava koostamise aeg:
Kuupäev – 1.09.2021