Raamatupidamise koolitus edasijõudnutele koos Merit programmi õppe ja juhendatud praktikaga (80 akad tundi)

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Kivilinna Keeltekool
Ă•ppekava nimetus:
RAAMATUPIDAMISE KOOLITUS EDASIJĂ•UDNUTELE
KOOS MERIT PROGRAMMI Ă•PPE JA JUHENDATUD PRAKTIKAGA
Ă•ppevaldkond/Ă•ppekavarĂĽhm:
ISCED-F 2013 Majandusarvestus ja maksundus
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard – Raamatupidaja, tase 5
Kompetentsid:
B.2.1 Finantsarvestus
B.2.2 Maksuarvestus
B.2.3 Juhtimisarvestus
Ă•ppe kogumaht:
(sh auditoorne, iseseisev või praktiline töö) 100 akad. tundi, millest 60 akad.tundi on auditoorset tööd, 20 akad. tundi iseseisvat tagasisidestatavat tööd ja 20 akad.tundi juhendatavat praktikat koolis.
Koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusel on õppija omandanud teadmised raamatupidamisest ja oskab kasutada raamatupidamisprogrammi Merit
Õpiväljundid:
– on tutvunud Raamatupidamisseaduse ja Toimkonna juhenditega;
– tunneb finantsjuhtimise põhimõtteid;
– orienteerub maksuseadustes, oskab arvestada ja deklareerida makse;
– oskab eristada töötegemist tõendavaid lepinguid ja orienteerub tööseadusandluses;
– arvestab töö-, haigus- ning puhkusetasu;
– arvestab põhivara amortisatsiooni erinevate arvestusmeetoditega;
– oskab planeerida ja arvestada ettevõtte tulusid, kulusid;
– koostab majandusaastaaruandeid;
– oskab kasutada raamatupidamisprogrammi Merit.
– Tunneb juhtimisarvetuse põhimõtteid ja olulisemaid praktilisi valemeid.
– Oskab kuluarvestuse põhimõtteid
– Tunneb finantsarvestuse põhimõtteid ja olulisemaid praktilisi valemeid.
– Võib minna antud teadmistega raamatupidajate raamatupidaja tase 5 kutseeksamile.
Ă•pingute alustamise tingimused:
Keskharidus, arvuti kasutamise oskus, algteadmised raamatupidamises
Ă•ppekeel:
Eesti keel
Sihtgrupp:
Raamatupidamisest huvitatud inimesed või väikeettevõtjad, kes soovivad ise teha oma ettevõtte raamatupidamist, väikeettevõtete juhid. Inimesed, kes soovivad kinnistada oma seniseid teadmisi raamatupidamisest.
Ă•ppe sisu: Ostu- ja mĂĽĂĽgireskontro (3 t)
Varude ja põhivara amotisatsiooni arvestusmeetodid (3t)
Laenud ja kohustused (2 t)
Maksundus. Maksuseadused. Maksud (3 t)
Tööseadusandlus. Lepingute erisused (6t)
Töö- ja puhkusetasu, haigusraha arvestus, tööjõumaksud (3 t)
Erisoodustus. Ettevõttega mitteseotud kulud (1 t)
Lähetus. Sõiduauto kasutamise kord (2 t)
Tulude, kulude arvestus (2 t)
Bilanss ja kasumiaruanne. Rahakäibearuanne. Omakapitali arvestus ja aruanne (3t)
Majandusaasta aruanne ( 4 tundi)
KĂś, MTĂś raamatupidamine (6 t) Kasutame abivahendina ka Exceli programmi.
Tootmisettevõtte raamatupidamine . (4 t) Kasutame abivahendina ka Exceli programmi.
Juhtimisarvestus, kuluarvestussĂĽsteemid ( 12 t )
FinantsanalĂĽĂĽs ( 6 t )
Iseseisev tagasisidestatav töö 20 akad.tundi:
Palgaarvestuse ĂĽlesanne ( 3 tundi)
MaksuĂĽlesanded (2 tundi)
MTĂś praktiline ĂĽlesanne (2 tundi)
Tootmisettevõtte praktiline ülesanne ( 2 tundi)
Majandusaasta aruanne ( 3 tundi)
Juhtimis- ja kuluarvestussega seotud ĂĽlesanded (6 tundi)
FinantsanalĂĽĂĽsiga seotud ĂĽlesanded ( 4 tundi )

Juhendatud praktika 20 akad.tundi:
Erinevate praktiliste ettevõtete ostu- ja müügi ja panga ja muude raamatupidamiskannete sisetamine Merit programmi ( 10 tundi)
Palgaarvestus Merit Palga programmi ( 6 tundi)
Majandusaasta aruande koostamine ( 4 tundi )
Kasutame abivahendina ka Exceli programmi.
Ă•ppekeskkonna kirjeldus:
Õpetöö toimub kaasaegsetes avarates õppeklassides, mis vastabvad töötervishoiu- ja tööohutuse nõuetele.
Õppeklass on varustatud kaasaegse tehnikaga, vajadusel on osalejatel kasutada arvutid. Kõikides klassides on tahvel, teler, dataprojektor, arvuti, pabertahvel. Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks.
Ă•ppemeetodid:
Loengud, harjutusülesanded. Arutelud. Rühmatööd.
Tagasisidestamine iseseisvale tööle koolitaja ja teiste õppijate poolt.
Praktiline töö raamatupidamisprogrammis.
Ă•ppematerjalid:
Koolituse õppematerjalid saab õppija paberkandjal või elektrooniliselt. Materjalid on koostatud koolitaja poolt. Õppematerjalid on koolitusel osalejale tasuta ja jäävad peale koolituse lõppu osalejale.
Koolitusmaterjalide koostamisel on kasutatud:
– Raamatupidamise seadus
– Raamatupidamise Toimkonna juhendid
– Käibemaksuseadus
– Maksukorralduse seadus
– Sotsiaalmaksuseadus
– Tulumaksuseadus
– Teearu, A., Krumm, E. Ettevõtte finantsjuhtimine. 2005. Pegasus
– Jaan Alver, Lauri Reinberg,Juhtismiarvestus, 2002, Deebet
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Hindamismeetod. Koolituse lõpus sooritatud test omandatud õpiväljundite hindamiseks ja praktiline töö programmis Merit.
Hindamiskriteerium. Omandatud õpiväljundite mitteeristav hindamine.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus, kui õppija on omandanud õpiväljundid, sooritanud testi ja praktilise töö.
Tõend, kui õppija on osalenud koolitusel, kuid hindamisel ei osale.
Koolitajad:
Piia Asper
Õppekava koostamise aeg: Kuupäev – 1.09.2021