Raamatupidamise koolitus koos Merit programmi õppe ja juhendatud praktikaga (180 akad tundi)

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Kivilinna Keeltekool
Ă•ppekava nimetus:
RAAMATUPIDAMISE KOOLITUS
KOOS MERIT PROGRAMMI Ă•PPE JA JUHENDATUD PRAKTIKAGA
Ă•ppevaldkond/Ă•ppekavarĂĽhm:
ISCED-F 2013 Majandusarvestus ja maksundus
Ă•ppekava koostamise alus:
Kutsestandard – Raamatupidaja, tase 5
Kompetentsid:
B.2.1 Finantsarvestus
B.2.2 Maksuarvestus
B.2.3 Juhtimisarvestus
Ă•ppe kogumaht:
(sh auditoorne, iseseisev või praktiline töö) 180 akad. tundi, millest 120 akad.tundi on auditoorset tööd, 40 akad. tundi iseseisvat tagasisidestatavat tööd ja 20 akad.tundi juhendatavat praktikat koolis.
Koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusel on õppija omandanud teadmised raamatupidamisest ja oskab kasutada raamatupidamisprogrammi Merit. On omandab teadmised ja oskused raamatupidaja tase 5 kutseeksami sooritamiseks.
Õpiväljundid:
– on tutvunud Raamatupidamisseaduse ja Toimkonna juhenditega;
– tunneb tekke- ja kassapõhise raamatupidamise erisusi, oskab koostada FIE raamatupidamist ja teha kahekordse kirjendamise kandeid;
– koostab nõuetele vastavaid algdokumente;
– orienteerub maksuseadustes, oskab arvestada ja deklareerida makse;
– oskab eristada töötegemist tõendavaid lepinguid ja orienteerub tööseadusandluses;
– arvestab töö-, haigus- ning puhkusetasu;
– arvestab põhivara amortisatsiooni erinevate arvestusmeetoditega;
– oskab planeerida ja arvestada ettevõtte tulusid, kulusid;
– koostab majandusaastaaruandeid;
– tunneb ja rakendab finantsjuhtimise põhimõtteid;
– oskab kasutada raamatupidamisprogrammi Merit.
Ă•pingute alustamise tingimused:
Keskharidus, arvuti kasutamise oskus, algteadmised raamatupidamises
Ă•ppekeel:
Eesti keel
Sihtgrupp:
Raamatupidamisest huvitatud inimesed või väikeettevõtjad, kes soovivad ise teha oma ettevõtte raamatupidamist, väikeettevõtete juhid. Inimesed, kes soovivad kinnistada oma seniseid teadmisi raamatupidamisest või sooritada raamatupidaja 5 taseme kutseeksam
Ă•ppe sisu:
Sissejuhatus raamatupidamisse, raamatupidamise korraldus ettevõttes
Raamatupidamist reguleerivad õigusaktid (6 t)
Tekke- ja kassapõhine raamatupidamine. FIE raamatupidamine (6 t)
Kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega (4 t)
Majandustehingute kirjendamine (4 t)
Algdokumendid, koostamine, grupeerimine, registritesse kandmine (6 t)
Kassa- ja pangaoperatsioonid (2 t)
Müügiarved, ostuarved, käibemaksu arvestus (4 t)
Põhivara arvestus, amortisatsioon (4 t)
Ostu- ja mĂĽĂĽgireskontro (3 t)
Varude ja põhivara amotisatsiooni arvestusmeetodid (3t)
Laenud ja kohustused (2 t)
Maksundus. Maksuseadused. Maksud. Deklaratsioonid. (6 t)
Tööseadusandlus. Lepingute erisused (6t)
Töö- ja puhkusetasu, haigusraha arvestus, tööjõumaksud (3 t)
Erisoodustus. Ettevõttega mitteseotud kulud (1 t)
Lähetus. Sõiduauto kasutamise kord (2 t)
Tulude, kulude arvestus (6 t)
Bilanss ja kasumiaruanne. Rahakäibearuanne. Omakapitali arvestus ja aruanne (8t)
Majanduaaasta arunne (4 tundi)
KĂś, MTĂś raamatupidamine (6 t)
Tootmisettevõtte raamatupidamin. (4 t)
Juhtimisarvestus, kuluarvetussĂĽsteemid (12 t)
FinantsanalĂĽĂĽs (6 t)

Iseseisev tagasisidestatav töö (40 akad.tundi):
Müügi- ja ostuarvete, laekumiste, tasumiste ning põhivara kandmine raamatupidamisregistritesse (10 t)
Palgaarvestue ĂĽlesanded (8 tundi)
MaksuĂĽlesanded (6 tundi)
MTÜ ja tootmisettevõtte ülesanded (4 tundi)
Majandusaasta aruanne (4 tundi)
Juhtimis- ja kuluarvestussega seotud ĂĽlesanded (5 tundi)
FinantsanalĂĽĂĽsiga seotud ĂĽlesanded (3 tundi)

Juhendatud praktika (20 akad.tundi):
Erinevate praktiliste ettevõtete ostu- ja müügi ja panga ja muude raamatupidamiskannete sisetamine Merit programmi (10 tundi)
Palgaarvetus Merit Palga programmis (6 tundi)
Majanduaaasta aruande koostamine (4 tundi)
Ă•ppekeskkonna kirjeldus:
Õpetöö toimub kaasaegsetes õppeklassides, mis vastavad töötervishoiu- ja tööohutuse nõuetele. Õppeklass on varustatud kaasaegse tehnikaga, vajadusel on osalejatel kasutada arvutid. Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks.
Ă•ppemeetodid:
Loengud, harjutusülesanded. Arutelud. Rühmatööd.
Tagasisidestamine iseseisvale tööle koolitaja ja teiste õppijate poolt.
Praktiline töö raamatupidamisprogrammis.
Ă•ppematerjalid:
Koolituse õppematerjalid saab õppija paberkandjal või elektrooniliselt. Materjalid on koostatud koolitaja poolt. Õppematerjalid on koolitusel osalejale tasuta ja jäävad peale koolituse lõppu osalejale.
Koolitusmaterjalide koostamisel on kasutatud:
– Raamatupidamise seadus
– Raamatupidamise Toimkonna juhendid
– Käibemaksuseadus
– Maksukorralduse seadus
– Sotsiaalmaksuseadus
– Tulumaksuseadus
www.rmp.ee
www.raamatupidaja.ee
www.easb.ee
www.emta.ee

– Leppik, E. 303 majandustehingut raamatupidamises. 2009. Rafiko
– Alver, J., Alver, L. Finantsarvestus. 2004. Deebet
– Teearu, A., Krumm, E. Ettevõtte finantsjuhtimine. 2005. Pegasus
– Alver, J., Reinberg, L. Juhtimisarvestus. 2002. Deebet
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Hindamismeetod. Koolituse lõpus sooritatud test omandatud õpiväljundite hindamiseks ja praktiline töö programmis Merit.
Hindamiskriteerium. Omandatud õpiväljundite mitteeristav hindamine.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus, kui õppija on omandanud õpiväljundid, sooritanud testi ja praktilise töö.
Tõend, kui õppija on osalenud koolitusel, kuid hindamisel ei osale.
Koolitajad:
Piia Asper on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala. Ta on ettevõtja aastast 2002.a. Piial on pikaaegne kogemus erinevatest tegevusvaldkondadest ettevõtete raamatupidamise korraldamisega. Alates 2007. aastast on ta koolitanud üle Eesti raamatupidajaid ja ettevõtjaid. Pälvinud 2018.a Tartumaa parima koolitaja tiitli.
Ă•ppekava koostamise aeg:
Kuupäev – 1.09.2021