Soome keele kursus algajatele

Soome keele kursus algajatele

Koolituse eesmärke on saavutada keeletase A1, mis võimaldab toime tulla tavasituatsioonides

Kursuse kestus: 40 akadeemilist tundi

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad õppida soome keelt

Kursusel käsitletavad teemad:

• soome keele tähestik ja hääldus
• viisakusväljendid
• arvsõnad
• nimisõna käänamine
• tegusõnade tüübid
• enda ja oma pere tutvustus
• kodulinn
• suhtlemine kliendiga

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanud õppija:

• tunneb elementaarsõnavara ja arvsõnu
• suudab suhelda lihtsas keeles
• oskab kasutada viisakusväljendeid
• oskab tutvustada ennast ja oma kodulinna
• saab aru lihtsatest tekstidest
• mõistab igapäevases vestluses pöördumisi, mis on suunatud temale