Soome keele kursus algajatele

Täiendkoolitusasutuse nimetus
Kivilinna Keeltekool

Ă•ppekava nimetus
Soome keele kursus algajatele A1

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Keeleõpe. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMĂ„RK:

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis võimaldavad õpilasel  soome keeles end igapäevaolukordades väljendada, lihtsaid lauseid ja küsimusi moodustada. Soome keele A1 tase saavutatakse kahe mooduli A1.1 ja A1.2 läbimisega.
Ă•PIVĂ„LJUNDID:
Koolituse lõpuks õppija:
• oskab tervitada ja hüvasti jätta ning tunneb teisi viisakusväljendeid;
• teab, kuidas end esitleda ning vestluspartnerile küsimusi esitada ja küsimustele vastata;
• oskab kirjutada isiklikku meili ja postkaarti;
• oskab rääkida oma perest ja igapäevastest tegemistest;
• oskab täita lihtsaid blankette;
• oskab soome keeles:
– teha sisseoste kaupluses;
– registreeruda hotelli;
– osta pileteid;
– esitada tellimust kohvikus või restoranis.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – kõigile huvilistele, kel puuduvad varasemad oskused soome keeles.
Ă•ppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 90 ak/h on auditoorset tööd ja 60 ak/h iseseisvat tööd.
Ă•PPEKESKKOND:
Õppekava läbiviimiseks on olemas klassiruumid aadressil Sõpruse pst 2, Tartu. Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, mürasummuti, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. Ruumide suurus on 36 m² ja 25 m². Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel. Keeleõppe efektiivsema tulemuse saavutamiseks on õpperuumides vajalik inventar: teler, DVD/video keskus, dataprojektor.
Hea ühistranspordiühendus ja tasuta parkimisvõimalused ümbruskonnas.  Keeltekool tagab koolitusel osalejatele kohvi- või teepausi.
ÕPPEVAHENDID: õpik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendi hind lisandub õppemaksule.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
Ă•PPEPROTSESS:
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub tavaliselt üks nädalas.
Ă•PPE SISU:
1.Tere ja tere tulemast!
Kuulamine, lugemine ja sõnavara
Hääldusreeglid, tähestik, numbrid
Ilmakaared, nädalapäevad
Viisakusväljendid, sinatamine ja teietamine, kirja- ja kõnekeele erinevus.
Rääkimine
Tervitamine, tutvumine, kĂĽsimuste esitamine, Soome kaart ja suuremad linnad.
Grammatika
Isikulised asesõnad. Tegusõna olema. Vokaalharmoonia.
2. Mis riigist sa oled?
Kuulamine, lugemine ja sõnavara
Rahvused, riigid ja keeled.
Rääkimine
Jäätist ostmas.
Kirjutamine
Mina olen … Olen pärit … Räägin … keelt.
Grammatika
Küsisõnad, ko-kö-küsimus, küsimuste moodustamine, vastused. Tegusõna pööramine – 1. tegusõnatüüp, eitav lause, astmevaheldus.
3. Meil Mikkole
Kuulamine, lugemine ja sõnavara
Ilm, aastaajad, kuud, ööpäev, värvused.
Rääkimine
Kas saad mind aidata?
Kirjutamine
Meili kirjutamine sõbrale
Grammatika
Ainsuse nimetav, ainsuse omastav, astmevaheldus 1. tegusõnatüübis.
4. Mina
Kuulamine, lugemine ja sõnavara
Pere, välimus.
Rääkimine
Kursusele registreerumine
Kirjutamine
Minu pere
Grammatika
Omadussõnad (välimus). Lause „Minul on …“ Osastav kääne. Osastavat käänet nõudvad tegusõnad.
5. Meie pere
Kuulamine, lugemine ja sõnavara
Kellaaeg, kuidas päev kulgeb (päevaplaan).
Rääkimine
Kaubamajas ostude tegemine
Kirjutamine
Minu päevaplaan
Grammatika
Tegusõnad tüübid 1-5
Kordamisharjutused peatĂĽkkidele 1-5
6. Kodus, Pedro kolib
Kuulamine, lugemine ja sõnavara
Kodu, toad, mööbel, omadussõnad (kodu)
Rääkimine
Pedro helistab remondimehele.
Kirjutamine
Isikuandmete blankett
Grammatika
Kohakäänded, mitmuse nimetav.
Eksistentsiaallause „Toas on …“.
Näitavad asesõnad tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne
Käskiv kõneviis (sina)
7. Suvepuhkusereis
Kuulamine, lugemine ja sõnavara
Reisimine, liiklusvahendid
Rääkimine
Hotellis
Kirjutamine
Postkaart
Grammatika
Sõnatüübid i-i, i-e, i-e, e, nen, si.
Astmevaheldus nimisõnades
Näitavate asesõnade käänamine
Olekulause „On tore …“
8. Ă•nne uude kodusse
Kuulamine, lugemine ja sõnavara
Söök ja jook
PĂĽhad
Omadussõnad (toit)
Kuupäev ja järgarvud
Rääkimine
Kas oskad mulle teed juhatada?
Kirjutamine
Ostunimekiri
Grammatika
Ainenimetuste osastav
Mitmuse osastava tutvustus
Postpositsioonid
9. Alex on tööl
Kuulamine, lugemine ja sõnavara
Töö, eri elukutsete esindajad, kus nad töötavad ja mida teevad.
Rääkimine
Suuremad erinevused soome kirja- ja kõnekeeles
Lõunapausil, restoranis
Kirjutamine
Piltide järgi kirjutamine, mida ta teeb tööl
Grammatika
Sihitis: omastav, osastav, mitmus.
Kellele/kellelt
Isikuliste asesõnade käänamine
Astmevaheldus 3. ja 4. tegusõnatüübis
Kõrvallause sidesõnad
Sõnatüübid in, as/äs, is
Lõputest peatükkidele 1-9
Ă•PPEMEETODID:
Auditoorne ja iseseisev töö. Auditoorne töö hõlmab lugemis-, kuulamis- ja tõlkeharjutusi, rühma- ja paaristööd, rollimänge, videote vaatamaist ja analüüsimist.
Ă•PPEMATERJALIDE LOEND:
Suomen mestari 1. Suomen kielen oppikirja aikuisille. Sonja Gering, Sanni Hertzmann. Finn Lectura
Lisamaterjal:
Kieli käyttöön 1. Marjukka Kenttälä
Kuulostaa hyvältä videod internetist
http://nettitehtavat.blogspot.com/
YLE TV „Supisuomea“ videod ja harjutused internetist

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundidest, pidevalt sooritatud kodused/iseseisvad ülesanded ning lõputesti sooritamine. Lõputest ja suuline vestlus tuleb sooritada positiivsele tulemusele, st vastavalt hindamiskriteeriumitele.
HINDAMISMEETOD: Kirjalik test (hõlmab läbitud teemasid). HINDAMISKRITEERIUMID: Õppija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni. Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis. Õppija suudab etteantud igapäevasel teemal koostada väga lihtsa, seostatud jutu ning täita enda kohta ankeeti.
HINDAMISMEETOD: Suuline vestlus. HINDAMISKRITEERIUMID: Õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest. Õppija oskab vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi.

Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Koolitaja  kvalifikatsioon
Soome filoloogi haridus või tõendatud soome keele C1 tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.

Ă•ppekava kinnitamise aeg
31.08.2023