Vene keel algajatele A1

Vene keele kursus algajatele A1
Täienduskoolituse õppekava: Vene keele kursus algajatele (A1)

Ă•ppekavarĂĽhm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Ă•ppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe eesmärgid ja õppekava kestus: 30 nädalat
Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes ei ole varem vene keelt õppinud.
Ă•ppe alustamise tingimused.Ă•ppemaksu tasumine.

Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine vene keeles.

Õppekava maht, iseseisva töö osakaal:
Maht on 140 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd 50 akadeemilist tundi.

Õpingute lõpetamise nõuded:
Lõputesti sooritamine vähemalt 75% ulatuses.

Õppekava eduka lõpetamise puhul omandatud teadmised:
Saavutatav tase : A1 Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi.
Õpilane oskab end esitleda ja küsimusi esitada vestluspartneri kohta ja ka ise lihtsatele küsimustele vastata. Ta saab aru vestlusest/kõnest, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt. Õpilane oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõidukaardid).
Õpilane oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja.

Koolituse läbiviimiseks olemasolevad ruumid
Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. Ühe õppeklassi suurus on 36 m². Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, teler, dataprojektor, arvuti, pabertahvel.

Ă•ppekava sisu kirjeldus

Ă•ppematerjal: I.V.Odintsova
Mida te ütlesite?,St.-Peterburg , Zlatoust,2003, L.VMiller, L.V.Politova, I.J.Rõbakova. Elasid kord, Õpik algajatele ,St.-Peterburg, Zlatoust 2004
lisamaterjalid, tabelid, jaotusmaterjal.
1.Tere, kuidas läheb?
Rääkimine ja kirjutamine hääldusreeglid
Tere, kuidas läheb? Kuidas on teie nimi? Kust te pärit olete? Kui vana te olete? Mis on teie telefoni number? Tervitamine, hüvasti jätmine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Tervitamine, enda esitlemine, küsimuste esitamine, telefoninumbrite kirjutamine, numbrite äratundmine.
Grammatika, (vene keeles sõnade sugu) sõnavara, asesõnad.
Hüvasti jätmine. Küsisõnad, küsimuste moodustamine, vastused, jah/ei küsimus, arvud 1-100, riik, rahvus, keel, eessõnad kus, kuhu, kust. Nimisõnade ainsus ja mitmus. Tegusõnad elama, asetseme, töötama.

2.Minu perekond, minu töö.
Rääkimine ja kirjutamine
Inimestest rääkimine: abielus, vallaline, lapsed, töö. Ankeedi täitmine, ankeedis leiduvate andmete toel inimes(t)e tutvustamine. Tutvumise mäng.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Perekonna ja töö kohta kuulamisharjutused . Lugemistest: sugupuu.
Grammatika, sõnavara.
Perekonnaliikmed, ametid, ametiasutused. pööramine.
Ankeedi täitmine (piiri ületamisel) .

3. Iseloom, välimus, horoskoop.
Rääkimine ja kirjutamine
Enda ja teiste iseloomustamine. Kirjalikult: minu parima sõbra iseloomustus, (välimus, riided ,iseloom). Lugemine ja tekstide kuulamine, küsimustele vastamine.
Kuulamine: Lünktekstid iseloomu ja välimuse kohta. Lugemine: Inimeste kirjeldused.
Grammatika, sõnavara.
Värvid, keha ja kehaosad, riided,. Omadussõnade ühildumine nimisõnadega soos , hulgas ja käändes.
3 Minu kodu
Rääkimine ja kirjutamine
Kodu kirjeldamine. Plaani järgi eluruumide kirjeldamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Kuulamine: Kus asub mööbel?; Missugune on … kodu? Lugemine: eluruumide kirjeldused. Kus paikneb eluase ja kellega elatakse koos.
Grammatika, sõnavara.
Mööbel, ruumide nimetused kodus, kohamäärsõnad, eessõnad ,eessõna-koos, kohamäärsõnadega, omadussõnade ühildumine nimisõnadega. Mäng. Leia asi majas. Üürikuulutuste lugemine.

4. Majas

Rääkimine ja kirjutamine
Tegevused erinevates ruumides.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Mida tehakse erinevates ruumides
Grammatika, sõnavara.
Tegusõnad (puhkama, veetma vaba aega,lugemajne)Ajamäärused.2 tegusõna lauses (armastan teha..)

5.Hobid, eelistused, vaba aeg.
Rääkimine ja kirjutamine
Oma hobidest, eelistustest rääkimine. Kirjalikult: minu eelistused vaba aja veetmiseks. Vaba aja veetmise võimalused Hinnangud tegevustele.
Tartus. Kiri sõbrale.
Luge tekstide kuulamine
Hobid. Lugemine: vaba aja veetmine Venemaal. Kuulamine: inimeste hobid ja vaba aeg.
Grammatika, sõnavara.
Hobid, vaba aja sisustamine. Tegusõnad –nautima, eelistama jne. Tegusõnade 2 aspekti.
Kõikide ajavormide moodustamiste.
6. Linnas, tee juhatamine
Rääkimine ja kirjutamine
Objektid linnas. Liiklemine linnas. Dialoogid. Soovitused, kuidas leida objekt.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Kuidas minna.
Grammatika, sõnavara.
Eesliited+ eessõnad. Liikumist väljendavad tegusõnad vene keeles. Sõnad- pöörake, minge, sõitke, läbige, mööduge jne.

7.Kutse
Rääkimine ja kirjutamine
Küllakutse kirjutamine. Küllakutsele vastamine. Kellegi külla kutsumine. Küllakutse vastuvõtmine, kutsest keeldumine. Kus me kokku saame?
Lugemine ja tekstide kuulamine
Kuulamine: Millal on külla kutsutud? Kuhu ja millal kutsutakse? Lugemine: Kuidas käituda külas Venemaal.
Grammatika, sõnavara.
Viisakusväljendid kutsetel. Kutsetest keeldumine, kutsete vastuvõtmine. Ajamäärsõnad. Kohtumise kokkuleppimine.

8.Kohvikus, restoranis
Rääkimine ja kirjutamine
Kohvikus, restoranis käimine, tellimuse esitamine, arve küsimine, maksmine. Toidu ja menüü kohta küsimuste esitamine. Kui palju see maksab? Menüü koostamine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Lugemine: Vene köök. Menüüde lugemine.
Kuulamine: restoranis ja kohvikus tellimuse esitamine; Kui palju see maksab?
Grammatika, sõnavara.
Menüü, söögid, joogid. Tellimine kohvikus, restoranis. Arve maksmine. Toidu kohta arvamuse avaldamine. Sihilised tegusõnad ja sihitiskääne.

9.Turul, poes
Rääkimine ja kirjutamine
Toidu, riiete ja jalanõude ostmine, maksmine. Täpsete koguste küsimine, õige suuruse küsimine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Turul ja poes ostlemine. Kuulamine: toidu kogused ja hinnad; riiete ja jalatsite ostmine.
Grammatika, sõnavara.
Toiduained, riided, jalanõud, kogust näitavad sõnad ja nende kasutamine.

10.Sadamas,lennujaamas,
bussijaamas.
Rääkimine ja kirjutamine
Kassade otsimine. Pileti ostmine. Vestlus klienditeenindajaga.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Kassade otsimine. Pileti ostmine.

Grammatika, sõnavara.
Hinnad. Broneerimised. Väljaostmine. Aja muutmine.
Test peatĂĽkkidele 1-10.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Magistrikraad või sellele vastav erialane haridus.

Ă•ppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 31.08.2016